REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-220/17-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan, članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženog Povjerenika za informiranje,  Z., radi šutnje uprave u postupku prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. siječnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je ovome Sudu podnio tužbu radi nedonošenja odluke povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d. Z., broj: E-4220/17/ZV od 23. ožujka 2017. godine, kojim rješenjem je odbijen pristup informacijama po zahtjevu tužitelja za pristup informacijama od 23. veljače 2017. godine.

Povodom navedene tužbe zatražen je odgovor tuženika, Povjerenika za informiranje. U odgovoru na tužbu Povjerenik je naveo da je povodom predmetne žalbe doneseno rješenje klasa: UP/II-008-07/17-07/769, urbroj: 401-01/04-17-13 od 11. listopada 2017., kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje te je predmet vraćen na ponovni postupak.

Tužitelju je navedeni odgovor na tužbu dostavljen sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16.-odluka i rješenje Ustavnog RH i 29/17.-  dalje:  ZUS).

Člankom 46.  stavkom 1. točkom 2. ZUS-a propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani člankom 43. stavkom 1. ZUS-a.

Kako su u konkretnom slučaju nastupili navedeni razlozi, s obzirom da je tuženik u tijeku spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, Sud je ovaj spor obustavio temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a.

 

U Zagrebu 4. siječnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.