REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-220/15-4

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Sanje Štefan, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja „M.“ društva za zaštitu i unapređenje M., S., zastupanog po predsjedniku S. M., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, radi propuštanja tuženika da odluči o žalbi tužitelja, u  sjednici vijeća održanoj 23. ožujka 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonskom roku nije odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, klasa: UP/I-008-02/14-01/41, urbroj: 525-06/0870-14-2 od 24. prosinca 2014.

            Navedenim prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za ostvarivanjem prava na pristup informacijama u vezi provođenja nadzora nad gospodarenjem šumom posebne namjene P. š. M. u S. od 1. svibnja i 16. lipnja 2014. po prijavama tužitelja koje je Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije zaprimila dana 5. svibnja i 18. lipnja 2014. Ukoliko je inspekcijski nadzor proveden traži se pristup dokumentima o izvršenom inspekcijskom nalazu sukladno zahtjevima tužitelja za provođenje inspekcijskog nadzora.

Tužitelj u tužbi u bitnom navodi te obrazlaže razloge zbog kojih je podnio zahtjev za donošenje odgovarajućeg rješenja o pristupu traženim informacijama. Obzirom da tuženik niti nakon zaprimljenog podneska kojim se požuruje da donese odluku o žalbi podnesenoj protiv prvostupanjskog rješenja kojim je zahtjev za pristup informacijama odbijen, o čemu uz tužbu prilaže dokumentaciju, nije postupio prema traženju, predlaže da Visoki upravni sud Republike Hrvatske donese odgovarajuću odluku kojom će tužitelju omogućiti pristup pobliže navedenim informacijama, odnosno naložiti tuženiku da sukladno traženju tužitelja u roku od 30 dana od dostave presude dostavi pisanim putem informacije tužitelju.

            U odgovoru na tužbu tuženik navodi da je rješavajući o žalbi ocijenio da je žalba osnovana pa je rješenjem klasa: UP/II-008-07/15-01/34, urbroj: 401-01/05-16-07 od 15. ožujka 2016. poništio rješenje Ministarstva poljoprivrede klasa: UP/I-080-02/14-01/41, urbroj: 525-06/0870-14-2 od 24. prosinca 2014. te odobrio tužitelju pristup zatraženim informacijama. Obzirom da je tužiteljeva žalba riješena od strane tuženika, to je smatra tuženik došlo do prekida šutnje uprave pa predlaže da sud rješenjem obustavi postupak.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.), propisano je da će sud rješenjem obustaviti postupak kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavkom 1. Zakona.

            Odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik  donio rješenje kojim je riješio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede od 24. prosinca 2014., proizlazi da više nema uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi, pa je Sud temeljem članka 46. stavka 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima, riješio kao u izreci.

 

U Zagrebu 23. ožujka 2016.

                                                                       

                                         Predsjednica vijeća

                                                                                                                          Sanja Štefan,v.r.