REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-219/17-4

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, na sjednici vijeća održanoj 21. prosinca 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj u tužbi podnijetoj ovom Sudu navodi da je 5. lipnja 2017. godine zaprimio rješenje broj: E-4222/17/ZV od 31. svibnja 2017. po Hrvatskoj elektroprivredi d.d. iz Z., … kojim se odbija njegov zahtjev za pristup traženim informacijama od 5. svibnja 2017. godine.

Protiv tog rješenja tužitelj je izjavio žalbu 14. lipnja 2017., koja nije riješena u zakonom propisanom roku.

Radi toga predlaže Sudu da uvaži tužbu i naloži Povjereniku za informiranje da u roku od 15 dana donese odluku o tužiteljevoj žalbi.

Tuženik, Povjerenik/ca za informiranje je u odgovoru na tužbu navela da je nakon podnošenja tužbe zbog šutnje donijela rješenje o tužiteljevoj žalbi koje dostavlja u sudski spis, te stoga predlaže Sudu da postupak po tužbi obustavi, odnosno da tužbeni zahtjev odbije.

Uvidom u spis predmeta dostavljen Sudu uz tužbu i uz odgovor na tužbu proizlazi da je tužitelj podnio tužbu zbog šutnje tuženika 25. kolovoza 2017. godine jer tuženik nije odlučio o njegovoj žalbi podnesenoj 14. lipnja 2017. godine.

Naime, prema odredbi članka 23. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. i 85/15.  – dalje: ZPPI) povjerenik je dužan rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od 30 dana od predaje uredne žalbe.

Nadalje, iz spisa proizlazi da je Povjerenica nakon podnošenja tužbe donijela rješenje Klasa: UP/II-008-07/17-01/768, Urbroj: 401-01/04-17-3 od 11. listopada 2017. godine, kojim je uvažila tužiteljevu žalbu, poništila rješenje E-4222/17/ZV od 31. svibnja 2017. godine, te je predmet vratila prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Dakle, u momentu podnošenja tužbe postojali su uvjeti za takozvanu šutnju uprave jer o tužiteljevoj žalbi nije bilo odlučeno u roku propisanom naprijed citiranom zakonskom odredbom.

Međutim, kako je nakon podnošenja tužbe doneseno rješenje to više ne postoje zakonske pretpostavke za šutnju, a budući da je žalba tužitelja uvažena to ne postoji niti pravni interes za proširenje tužbe i na novo doneseno rješenje, pa je trebalo upravni spor obustaviti.

Trebalo je stoga temeljem članka 46. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) riješiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 21. prosinca 2017.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

                                                                                               mr. sc. Mirjana Juričić, v.r.