REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-215/17-6

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E 

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović i Arme Vagner Popović, članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 12. listopada 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Prema odredbi članak 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 29/17.), tužitelj može povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda. Povlačenje tužbe ne može se opozvati. U slučaju povlačenja tužbe, sukladno stavku 3. navedene zakonske odredbe, spor se obustavlja.

            Kako je tužitelj, podneskom koji je zaprimljen kod ovog Suda dana 12. listopada 2017., povukao tužbu prije donošenja odluke u ovoj stvari, to je valjalo, primjenom citirane odredbe članka 41. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima, riješiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 12. listopada 2017.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                        Evelina Čolović Tomić, v.r.