REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 

 
Poslovni broj: UsII-215/15-7

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Jasminke Jenjić, predsjednice vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Lidije Rostaš-Beroš, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja O. B. iz S., protiv tuženog Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi poništenja rješenja klasa: UP/I-050-02/15-01/06, urbroj: 401-01/08-15-01 od 12. studenoga 2015., u predmetu prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 25. veljače 2016.

  

p r e s u d i o   j e

 

Tužbeni zahtjev se odbija.

                         

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijen je kao neosnovan prigovor tužitelja označen ppi-26/15 izjavljen protiv obavijesti o poduzetom klasa: 008-03/15-01/202, urbroj: 401-001/08-15-28 od 14. srpnja 2015.

Tužitelj je osporio navedeno rješenje pravovremeno izjavljenom tužbom te  prije navođenja tužbenih razloga koji se tiču osporenog rješenja ukazuje na sustavno nezakonito postupanje tuženoga u razdoblju od 25. srpnja 2014. do 19. studenog 2015., dakle od predaje njegove predstavke do zaprimanja utuženog rješenja.

Navodi da je predstavku uputio e-mailom sukladno odredbi članka 42. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 49/09. – dalje u tekstu: ZUP) u svezi članka 59. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. – dalje u tekstu: ZPPI) u kojoj je naveo kao razlog kršenja odredbi članka 62. stavka 1. alineje 1. ZPPI, s obzirom da Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) nije na svojim službenim Internet stranicama objavila svoju službenu e-mail adresu javnopravnog tijela. Nadalje,  11. ožujka 2015 e-mailom, sukladno odredbi članka 122. ZUP-a uputio tuženiku prigovor oznake ppi-04/15 zato što tuženik nije u propisanom roku odgovorio na njegovu predstavku od 25. srpnja 2014., a 3. travnja 2015. uputio je požurnicu, da bi o prigovoru bilo odlučeno tek 6. srpnja 2015. , o kojem rješenju se vodi poseban postupak pred Visokim upravnim sudom.

Dana 21. srpnja 2015. tužitelj je zaprimio  predmetnu obavijest tuženika klasa: 008-13/15-01/202, urbroj: 401-01/08-15-028 od 14. srpnja 2015. pa je 27. srpnja 2015. uputio prigovor  a 14. kolovoza 2015. požurnicu, o kojem je prigovoru odlučeno utuženim rješenjem, 116 dana od zaprimanja istoga.

Osporeno rješenje drži donesenim uz pogrešno primijenjeno  materijalno pravo na  pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje iz kojeg nisu izvedeni valjani zaključci u vezi s činjeničnim stanjem. Naime, nije odlučeno o jednom jedinom prigovornom razlogu, a to je što  obavijest od 14. srpnja 2015. ne sadrži odluku o jedinom razlogu prijave -zašto HAKOM na svojim službenim Internet stranicama nije objavio službenu e-mail adresu javnopravnog tijela, iako je ima.

Navedeno dokazuje da tuženi ne zna kako se postupa sa predstavkama građana pa upućuje na odredbu članka 59. stavka 2. i 3. ZPPI koja  regulira taj postupak. Sadržaj obavijesti od 14. srpnja 2015. po mišljenju tužitelja govori u prilog osnovanosti njegovog zahtjeva s obzirom na uputu koju je tuženik dao HAKOM-u u vezi poštivanja članka 10. ZPPI, a posebno pobija stanovište tuženog koje proizlazi iz pobijanog akta da službena e-mail adresa javnopravnog tijela ne predstavlja kontakt tijela javne vlasti. Upućuje pri tome da građani ostvaruju svoja prava u komunikaciji s javnopravnim tijelima, a ne sa ustrojstvenim jedinicama niti raspoređenim službenicima, pozivajući se na mišljenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske koje tužbi prilaže. Posebno ukazuje na sustavno kršenje odredbi ZUP-a i Uredbe o uredskom poslovanju u vezi pravila o dostavi i potvrđivanju elektronski zaprimljenih podnesaka te prekoračenju rokova za donošenje akata.

Iznoseći i druge razloge tužitelj predlaže da sud tužbu usvoji, utvrdi da je tuženik u periodu od 21. srpnja 2015. do 19. studenog 2015. postupio protivno odredbi članka 71. stavka 4. ZUP-a i članka i 75. stavka 3. ZUP-a jer nije potvrdio zaprimanje tužiteljevog prigovora i drugih podnesaka, nije odlučio o tužiteljevom prigovoru u zakonom propisanom roku  ni u skladu s pravilima upravnog postupka pa stoga predlaže da Visoki upravni sud  utuženo rješenje  oglasi ništetnim, a podredno  da ga poništi.

Tuženo tijelo u svom odgovoru protivi se tužbi ističući da je Visoki upravni sud, presudom poslovni broj: UsII-182/15-7 od 17. prosinca 2015. odbio tužbeni zahtjev protiv rješenja klasa: UP/I-050-02/15-01/02, urbroj: 401-01/11-15-01 od 6. srpnja 2015. pa ne nalazi potrebnim o tom dijelu tužbe raspravljati.

U odnosu na tužbeni zahtjev tuženi upućuje na razloge osporenog rješenja kao i razloge navedene u odgovoru na tužbu u upravnom sporu pokrenutom protiv rješenja od 6. srpnja 2015. dodajući da je Povjerenica postupala po predstavci i podnescima tužitelja kako je navedeno u obavijesti o poduzetom od 14. srpnja 2015., te je o prigovoru protiv te obavijesti odlučila utuženim rješenjem.

 Slijedom navedenog Povjerenica predlaže da se tužba odbije i potvrdi rješenje tuženoga ne osporavajući pri tome da je isto doneseno izvan primjerenog roka te da predstavka tužitelja, prigovor ppi-04/15, prigovor oznake ppi-26/15, požurnica oznake ppi-28/15 i požurnica oznake ppi-29/15 nisu potvrđeni isti dan kad su zabilježeni na poslužitelju, međutim drži da isto ne utječe na zakonitost poduzetih radnji povodom tužiteljeve predstavke i  pobijanog rješenja.

 Odgovor na tužbu podnio je i HAKOM u svojstvu zainteresirane osobe navodeći da se tužbeni zahtjev u predmetnoj stvari odnosi na postupak koji je tužitelj vodio kod Povjerenice, a postupak pred HAKOM-om vezano uz informaciju kojom to tijelo raspolaže okončan je pružanjem tražene informacije te usklađivanjem internetskih stranica HAKOM-a s obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama i danim uputama tuženika pa slijedom toga predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije kao neosnovan.

Odgovor tuženog tijela i zainteresirane osobe dostavljen je tužitelju na znanje 9. veljače 2016.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja u granicama postavljenog zahtjeva Sud nalazi da nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja, prihvaćajući pri tome razloge koji je za svoju odluku dao tuženik u obrazloženju osporenog rješenja i odgovora na tužbu jer su isti utemeljeni na podacima spisa predmeta i pravilne primjene materijalnog prava.

Imajući u vidu sadržaj postavljenog tužbenog zahtjeva i odlučujući o njegovoj osnovanosti ovaj Sud smatra da je tuženo tijelo u vezi tužiteljeve predstavke zaprimljene 25. srpnja 2014. postupilo u cijelosti sukladno odredbi članka 59. ZPPI koji uređuje postupanje po predstavkama građana.

 Iz obavijesti o poduzetom klasa: 008-03/15-01/202, urbroj: 401-01/08-15-28 od 14. srpnja 2015. u povodu koje se vodi predmetni upravni spor,  proizlazi da je tužitelj obaviješten sukladno odredbi članka 59. stavka 5. ZPPI o rezultatima nadzora tuženog tijela.  Tako je tužitelju naznačeno što je sve poduzeto u predmetu,  počevši od njegove predstavke 25. srpnja 2014. sa točnim naznakama nadnevaka prepiske između tužitelja, Povjerenice i  HAKOM-a, te zaprimanja podnesaka tužitelja upućenih Hrvatskom Saboru, Odboru za predstavke i pritužbe i upravnoj inspekciji Ministarstva uprave. Također je naglašeno da je 28. svibnja 2015. HAKOM putem elektroničke pošte izvijestio da su na njihovoj web stranici www….hr,  na ikoni „o nama“ načinjene promjene na način da su pored imena čelnika tijela dodane e-mail adrese radi kontakta koje se mogu pronaći na naznačenim poveznicima u odnosu na kontakte predsjednika vijeća i zamjenika predsjednika vijeća, ravnatelja te stručnu službu, odnosno rukovoditelja stručne službe. Time je zaključeno da je HAKOM postupio prema danim uputama Povjerenice za informiranje sukladno odredbi članka 10. stavka 1. točke 7. ZPPI te nema osnove za izricanje mjere iz članka 59. stavka 4. ZPPI-a, odnosno nema mjesta daljnjem postupanju.

U povodu tužiteljevog prigovora na navedenu obavijest doneseno je osporeno rješenje koje ovaj Sud, suprotno navodima tužbe, nalazi donesenim na osnovi potpuno i pravilno utvrđenih odlučujućih činjenica, uz pravilnu primjenu materijalnog propisa, a bez povreda postupka koje bi utjecale na zakonitost rješenja.  Naime, pravilno se pozvalo tuženo tijelo na odredbu članka 10. stavka 1. točke 7. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13.), u tekstu koji je važio u vrijeme pokretanja postupka, koja je propisivala da su tijela javne vlasti  obvezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživati način informacije o svom unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt. S obzirom da iz predmeta proizlazi da je HAKOM imao aplikaciju koja je tražila registraciju i prijavu za postavljanje pitanja „pitajte nas“, tijekom postupka je, postupio po aktu tuženog od 19. ožujka 2015., objavio pored imena predsjednika vijeća, zamjenika predsjednika vijeća, ravnatelja, rukovoditelja u stručnoj službi i njihove e-mail adrese za kontakt. Stoga je građanima omogućen jednostavan pristup informacijama dakle njihovo pravo na traženje i dobivanje informacija u smislu odredbe članka 5. stavka 1. točke 5. ZPPI.

Istovremeno, time se otklanja osnovanost tužiteljevih prigovora vezanih uz kontakt s javnopravnim tijelom a ne organizacijskom jedinicom /raspoređenim službenikom.

Također iz provedenog postupka proizlazi da je tuženi postupio sukladno odredbi članka 59. ZPPI jer je tužiteljeva predstavka razmotrena, poduzete aktivnosti radi postupanja po istoj i radi omogućavanja jednostavnijeg pristupa informacijama te je s obzirom na postignuto tužitelj obaviješten u smislu stavka 5. članka 59. o utvrđenim činjenicama, odnosno o poduzetim mjerama koje s obzirom na rezultat ne traže daljnje provođenje postupka niti poduzimanje mjera.

S obzirom na izloženo Sud ne nalazi povrede zakona na štetu tužitelja, iako je, uz određene postupovne povrede o predstavci  postupljeno izvan primjerenih rokova, što međutim nije utjecalo na zakonitost osporenog rješenja.

Također Sud nije našao osnove za oglašavanje navedenog rješenja ništavim jer zato nisu ispunjeni zakonom propisani razlozi.

Na osnovi izloženog, s obzirom da ni ostali prigovori tužbe nisu od utjecaja na drugačije rješenje ove stvari Sud nije našao osnove da osporeno rješenje, uz obrazloženje kako je njime dano, ocijeni nezakonitim pa je temeljem odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.) tužbeni zahtjev odbijen.

 

U Zagrebu, 25. veljače 2016.

 

                                                                       Predsjednica vijeća

Jasminka Jenjić, v.r.