REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-214/17-7

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E    

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave-prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 18. listopada 2017.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

           

            Tužitelj je u svojoj tužbi naveo da je dana 8. lipnja 2017.,  zaprimio rješenje, broj: 06/17 od 2. lipnja 2017. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz Z. kojim se odbija pristup informacijama po zahtjevu tužitelja od 8. svibnja 2017. godine. Tužitelj je na navedeno rješenje izjavio žalbu Povjereniku za informiranje, međutim tuženik u zakonskom roku nije donio odluku o žalbi, slijedom čega tužitelj podnosi tužbu. Predlaže naložiti tuženiku da u roku od osam dana donijeti odluku o žalbi izjavljenoj protiv rješenja broj: 06/17  od 2. lipnja 2017. godine donesenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

            Očitujući se o tužbi tužitelja tuženik ističe da je u međuvremenu povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvoj od 2. lipnja 2017. (kojim je odbijen zahtjev tužitelja za pristup informacijama) doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/461, urbroj: 401-01/04-17-6 od 4. listopada 2017. godine, kojim je djelomično poništeno prvostupanjsko rješenje te je tužitelju djelomično omogućen pristup traženim informacijama. Predlaže stoga obustavu postupka zbog „šutnje uprave“ drugostupanjskog tijela, odnosno odbiti tužitelja s tužbenim zahtjevom.

            Hrvatska banka za obnovu i razvitak očitujući se o tužbi tužitelja ističe da tužitelj zloupotrebljava Zakon o pravu na pristup informacijama obzirom na dosad postavljene zahtjeve za informacije u razdoblju od 23. siječnja do 1. rujna 2017. godine navodeći iste zahtjeve.

            Sud je u skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.. dalje: ZUS), dostavio odgovor na tužbu tuženika i zainteresirane osobe tužitelju.

            Odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a propisano je da ako tuženik u tijeku sporu u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavak 1. i 2. te člankom 43. stavak 1. ili člankom 88. istog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je pokrenuo upravni spor s obzirom da tuženik nije donio odluku o podnesenoj žalbi tužitelja protiv rješenja prvostupanjskog tijela, broj: 06/17 od 2. lipnja 2017. godine, kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za pristup informacijama, koji je i podnesen u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.).

Iz očitovanja na tužbu tuženika od 6. listopada 2017. godine, proizlazi da je tuženik žalbu izjavljenu protiv citiranog rješenja djelomično uvažio i to svojim rješenjem, klasa: UP/II-008-07/17-01/461, urbroj: 410-01/04-17-6 od 4. listopada 2017. godine.

S obzirom na navedeno, budući je tuženik odlučio u međuvremenu o žalbi tužitelja, Sud nalazi da su u konkretnom slučaju nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a za obustavu ovog upravnog spora.

            Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 18. listopada 2017.

 

Predsjednica vijeća

Mirjana Čačić, v.r.