REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-211/17-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Eveline Čolović-Tomić, članica vijeća te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. P., P., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj dana 4. listopada 2017.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-008-07/17-01/399, URBROJ: 401-01/06-17-01 od 14. srpnja 2017.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem je na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09., dalje: ZUP) odbačena žalba tužitelja podnesena iz razloga što Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Z., Odjel za katastar B. n. M. nije odlučio o njegovom zahtjevu za pristup informacijama. Tuženik je ocijenio da je žalba zbog šutnje prvostupanjskog tijela javne vlasti prerano podnesena jer u trenutku njezinog podnošenja još nije prošao rok za rješavanje zahtjeva.

Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio tužbu u kojoj detaljno opisuje radnje poduzete na otoku P. vezano uz obavljanje nove državne izmjere te navodi niz pritužbi koje je u povodu toga uputio javnopravnim tijelima. U odnosu na osporeno rješenje tuženika navodi kako je prvu žalbu podnio 6. svibnja 2016. te smatra da se tuženik na nju uopće nije osvrnuo. Dalje navodi kako je 17. svibnja 2016. podnio zahtjev za izdavanje povijesnog katastarskog izvatka za česticu broj 561 k.o. Ž. te je dobio odgovor 24. svibnja 2016., a nakon toga je slao požurnice. Ukazuje da je prilikom očevida izjavio prigovor, a zbog netočnosti popisnih listova također se obratio javnopravnim tijelima te zaključno smatra kako traženi podaci nisu tajna, nego javna isprava. Zahtijeva da Sud izvrši i kontrolu zaključka Državne geodetske uprave od 30. siječnja 2014., koji dostavlja.

Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome ističe da je tužitelj žalbu zbog šutnje prvostupanjskog javnopravnog tijela podnio prije nego što je istekao rok za rješavanje zahtjeva određen člankom 20. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI). Napominje kako se većina tužbenih prigovora ne odnosi na postupanje Povjerenika nego Državne geodetske uprave, odnosno njezinog Područnog ureda te ističe kako tuženik nije nadležan ispitati je li postupanje tijela javne vlasti vezano za njegovu redovitu djelatnost u skladu sa zakonom. Tuženik je nadležan isključivo za područje primjene ZPPI-a. Predlaže Sudu da tužbeni zahtjev odbije.

Tužitelj se nije očitovao na navode odgovora na tužbu iako je uredno pozvan dopisom od 7. rujna 2017.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja (članak 55. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima, Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17., dalje: ZUS) Sud je ocijenio da tužbeni zahtjev nije osnovan.

Prije svega vezano uz tužbene prigovore, ovaj Sud smatra potrebnim naglasiti da je tuženik neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija (članak 5. točka 15. ZPPI-a) pa se njegova nadležnost ne proteže izvan navedenog. U skladu s tim određen je i predmet ovog upravnog spora u kojem se ocjenjuje zakonitost odluke tuženika (članak 3. stavak 1. točka 1. ZUS-a) kojom je odbačena žalba tužitelja izjavljena zbog šutnje prvostupanjskog tijela javne vlasti kao prerano podnesena. Svi drugi prigovori tužitelja u ovom upravnom sporu nisu dopušteni niti utječu na zakonitost rješenja tuženika.

Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja Sud nalazi da je pravilno tuženik ocijenio kako 13. lipnja 2016., kada je podnesena žalba zbog nerješavanja zahtjeva za pristup informacijama, još nije bilo isteklo 15 dana od podnošenja zahtjeva za pravo na pristup informacijama, u kojem roku se zahtjev mora riješiti na temelju odredbe članka 20. stavka 1. ZPPI-a. Naime, spisu prileži zahtjev tužitelja podnesen 10. lipnja 2016. Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Z., Odjelu za katastar B. n. M., u kojem tužitelj pozivom na odredbe ZPPI-a traži određene informacije. S obzirom na sadržaj žalbe u kojoj tužitelj navodi kako nije dobio informacije od Državne geodetske uprave, pravilno je tuženik ocijenio da je upravo to zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informaciji.

S obzirom da je žalba tuženiku podnesena prije isteka roka od 15 dana u kojem je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu, pravilno je tuženik ocijenio da je žalba prerano podnesena. S tim u vezi Sud ističe da je u dugogodišnjoj upravnosudskoj praksi zauzeto stajalište da pretpostavke za postojanje šutnje uprave moraju biti postupno ispunjene te se zakonom propisane radnje predviđene zbog zaštite građana od šutnje uprave trebaju poduzimati postupno, nakon isteka zakonom propisanih rokova za rješavanje zahtjeva. Slijedi kako je tuženik osporenim rješenjem pravilno primijenio pravo odnosno odredbu članka 114. stavka 1. ZUP-a u vezi s odredbom članka 20. stavka 1. ZPPI-a.

Neosnovano tužitelj smatra kako se tuženik nije osvrnuo na njegov podnesak od 6. svibnja 2016., budući da iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da je ocijenjen i taj podnesak tužitelja. Zaključak Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Z., Odjel za katastar B. n. M. od 30. siječnja 2014., koji tužitelj navodi u tužbi, Sud nije nadležan ocijeniti u ovom upravnom sporu, jer je to zaključak drugog javnopravnog tijela, donesen u drugoj upravnoj stvari, a uz to se, na temelju odredbe članka 77. stavka 5. ZUP-a protiv zaključka ne može izjaviti žalba, nego se može pobijati žalbom protiv rješenja kojom se rješava o upravnoj stvari.

Zbog svega navedenog Sud je na temelju odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a presudio kao u izreci.

 

U Zagrebu 4. listopada 2017.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v.r.