REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-206/17-8

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr.sc. Mirjane Juričić, članova  vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja odluke o žalbi tužitelja, u sjednici vijeća održanoj 12. listopada 2017.

 

 

r i j e š i o     j e

                       

 

Postupak se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonom propisanom roku nije odlučilo o žalbi  tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d., broj: E-2068/17/ZV od 17. ožujka 2017., kojim je odbijen zahtjev tužitelja na pravo na pristup informacijama.

            Tužitelj u tužbi u bitnome navodi da tuženik nije odlučio o žalbi koju je izjavio protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d. u roku propisanim člankom 120. Zakona o općem upravnom postupku te predlaže ovom Sudu da donese presudu kojom će naložiti tuženiku da donese odluku po žalbi tužitelja.

            Tuženik u odgovoru na žalbu navodi da je 4. rujna 2017. donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/273, urbroj: 401-01/04-17-6 kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje te je tužitelju djelomično omogućen pristup traženim informacijama. Predlaže ovom Sudu da obustavi upravni spor.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.- dalje ZUS) odgovor tuženika dostavljen je tužitelju.  

            Odredbom članka 43. ZUS-a  propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a  propisano je da će sud rješenjem obustaviti  spor  kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavkom 1. Zakona.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik donio rješenje kojim je riješio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatske elektroprivrede d.d.  proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi, pa je sud temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a riješio kao u izreci.

 

U Zagrebu 12. listopada 2017.

 

 

Predsjednica vijeća

Blanša Turić,v.r.