REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-193/17-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačić, članice vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave –prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je u tužbi podnesenoj ovome Sudu dana 20. srpnja 2017. naveo da je protiv odluke Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Z., broj: 03/2017 od 9. ožujka 2017., kojom je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama od 8. veljače 2017., dana 28. ožujka 2017. izjavio žalbu tuženiku koji u zakonskom roku povodom te žalbe nije donio odluku, zbog čega tužitelj podnosi tužbu. Predložio je da Sud naloži tuženiku donošenje odluke povodom njegove žalbe.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv odluke Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj: 03/2017 od 9. ožujka 2017., doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/291, urbroj: 401-01/05-17-7 od 26. rujna 2017.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj: 03/2017 od 9. ožujka 2017., kojom je odbijen njegov zahtjev podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.). Iz rješenja tuženika klasa: UP/II-008-07/17-01/291, urbroj: 401-01/05-17-7 od 26. rujna 2017., dostavljenog uz odgovor na tužbu, proizlazi da je u povodu žalbe tužitelja protiv navedenog rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, isto rješenje poništeno (točka 1. izreke) odobreno tužitelju pravo na pristup preslikama dokumenata navedenih točkom 2. izreke rješenja, djelomično odobren pristup preslikama dokumenata navedenih točkom 3. izreke rješenja, točkom 4. izreke odbijena žalba tužitelja u preostalom dijelu, te točkom 5. izreke naloženo Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak da u roku od osam dana postupi sukladno točkama 2. i 4. toga rješenja.

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv naprijed navedenog rješenja,  Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučeno kao u izreci ovoga rješenja.

 

U Zagrebu 4. listopada 2017.

 

Predsjednica vijeća

Arma Vagner Popović, v.r.