REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-190/15-8

 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E N J E

 

         Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mire Kovačić, predsjednice vijeća, mr.sc. Ivice Kujundžića i Eveline Čolović Tomić, članova vijeća, te  više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr.sc. I. Š., Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Zagreb,  radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku, na sjednici vijeća održanoj  8. siječnja 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je dana 2. studenoga 2015. godine podnio ovom Sudu tužbu radi propuštanja Povjerenika za informiranje da odluči o pravodobno podnesenoj žalbi protiv rješenja Grada Z., Ureda Gradonačelnika, Službenice za informiranje, klasa: 008-02/15-002/130, urbroj:251-02-04/1/2-15-4 od 5. svibnja 2015. kojim rješenjem je odbačen njegov zahtjev na pristup informacijama. U tužbi ističe da unatoč propisanom roku iz Zakona o pravu na pristup informacijama tuženik nije donio odluku u žalbi, čime je povrijeđeno njegovo ustavno pravo na žalbu. Navodi da je na njegov upit Povjerenik za informiranje pute e-pošte odgovorio da se radi o roku iz članka 25. stavka 3. navedenog Zakona, dakle  iz tog odgovora vidljivo je da je rok za odlučivanje po žalbi protekao, pa  predlaže ovom Sudu donijeti presudu kojom se nalaže tuženiku (povjereniku) da u primjerenom roku donese odluku o njegovoj žalbi.

            Tuženik je, na traženje ovog Suda, dostavio spis predmeta te se očitovao odgovorom na tužbu, u kojem navodi u bitnome da je tužitelj podnio tužbu radi propuštanja Povjerenika za informiranje da u zakonskom roku odluči po njegovoj žalbi podnesenoj protiv rješenja Grada Z., pa obavještava Sud da je Povjerenik za informiranje u međuvremenu riješio predmetnu tužiteljevu žalbu odnosno donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/15-01/271 urbroj:401-01/05-15-04 od 7. prosinca 2015. (rješenje prileži dostavljenom spisu). Predlaže Sudu, obzirom da je riješena tužiteljeva žalba, obustaviti spor.

            Tužitelju je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“,  20/10., 143/12., 152/14.), dostavljen odgovor na tužbu tuženika, na koji se očitovao podneskom zaprimljenim pri Sudu dana 29. prosinca 2015., navodeći da mu  do dana 28. prosinca 2015. nije dostavljeno rješenje tuženika na koje se isti poziva u odgovoru na tužbu (rješenje klase i urbroja bez oznake datiranja) pa nije moguće izjasniti se o rješenju.

            Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, Sud nalazi da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva i očitovanja stranaka, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik (povjerenik) nije donio odluku po njegovoj žalbi, a da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje od 7. prosinca 2015., kojim je žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Grada Z. od 5. svibnja 2015. odbio kao neosnovanu.        

    Slijedom izloženog razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem navedenog rješenja, radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

            Nije od utjecaja na drukčije rješenje ove stvari navod tužitelja da tuženik, nije navedeno rješenje još uvijek dostavio tužitelju jer  tužitelj po primitku tog rješenja ima daljnju mogućnost koristiti se pravnim lijekovima propisanim člankom 26. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13., 85/15.).

           Trebalo je stoga, na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 8. siječnja 2016.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                  

                                                                                                                        Mira Kovačić, v.r.