REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-187/17-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan članice vijeća, te višeg sudskog savjetnika Srđana Papića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi obnove postupka, na sjednici vijeća održanoj 21. rujna 2017.

 

p r e s u d i o    j e

                       

Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

„Poništava se rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/198, urbroj: 401-01/20-17-5 od 11. srpnja 2017. godine Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske te mu se predmet vraća na ponovno odlučivanje“.

 

Obrazloženje

 

            Pobijanim rješenjem odbačen je tužiteljev prijedlog za obnovu postupka dovršenog rješenjem Povjerenice za informiranje, klasa: UP/II-008-07/17-01/1985, urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017.

            Tužitelj u tužbi u bitnome ponavlja navode iz tužbe koju je podnio protiv tuženikovog rješenja od 3. svibnja 2017. kojim objašnjava zašto smatra da je to rješenje nezakonito. Predlaže poništiti osporavano tuženikovo rješenje i predmet vratiti na ponovni postupak.

            Tuženik je u odgovoru na tužbu iscrpno obrazložio razloge donošenja osporenog rješenja i predlaže odbiti tužbeni zahtjev.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Iz spisa predmeta proizlazi da je rješenjem od 3. svibnja 2017. obustavljen postupak po žalbi H. Š. zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu od strane trgovačkog društva T. P. d.o.o. i to s obzirom da je rješenjem HEP-a od 17. ožujka 2017. godine odlučeno o zahtjevu za pristup informacijama i u odnosu na trgovačko društvo T. P. d.o.o. Stoga je tuženik temeljem odredbe članka 46. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09. - dalje u tekstu: ZUP) obustavio postupak. Tužitelj je zatražio obnovu spomenutog postupka temeljem članka 123. stavka 1. točke 5. ZUP-a kojom odredbom je propisano da se obnova postupka može pokrenuti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti u roku od 3 godine od dana dostave rješenja stranci ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja u postupku. Kako je tuženik u obrazloženju iscrpno naveo da je tužitelj kao stranka sudjelovao u postupku njegov prijedlog je pravilno temeljem odredbe članka 126. stavak 1. ZUP-a odbačen. Budući da nije učinio vjerojatnim okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog.

            Stoga je prema ocjeni ovog Suda pravilno odbačen tužiteljev prijedlog za obnovu postupka uz razložno obrazloženje s kojim je ovaj Sud u cijelosti suglasan.

            Kako je po ocjeni ovog Suda tuženikovo rješenje zakonito na temelju odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.)  tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan.

 

U Zagrebu 21. rujna  2017.

 

Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.