REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-185/17-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A    

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/17-01/193, urbroj: 401-01/20-17-5 od 10. srpnja 2017., radi obnove postupka u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 18. listopada 2017.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/193, urbroj: 401-01/20-17-5 od 10. srpnja 2017.

 

Obrazloženje

           

            Osporenim rješenjem tuženika odbačen je prijedlog tužitelja za obnovu postupka dovršenog rješenjem Povjerenice za informiranje, klasa: UP/II-008-07/17-01/193, urbroj: 401-01/20-17-1 od 3. svibnja 2017. godine, kojim je obustavljen postupak po žalbi tužitelja zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu od strane trgovačkog društva H… P. d.o.o.

            Tužitelj u tužbi protiv osporenog rješenja ističe da je zaprimio citirano rješenje dana 14. srpnja 2017. godine te predlaže isto poništiti i vratiti tuženiku na ponovno odlučivanje. Poziva se na odredbu članka 123. stavak 1. točka 5. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09., dalje: ZUP) smatrajući da je tuženik povodom žalbe radi neodlučivanja o zahtjevu tužitelja za pristup informacijama utvrđivao činjenično stanje a da tužitelju nije bila dana mogućnost očitovati se o činjenicama i okolnostima kao i pravnim pitanjima važnim za rješavanje ove upravne stvari (poziva se na članak 52. ZUP-a). Ističe da je tuženik utvrdio činjenicu da je rješenjem broj: E-2068/17/ZV od 17. ožujka 2017. godine doneseno od Hrvatske elektroprivrede d.d. odlučeno o zahtjevu za pristup informacijama koje je tužitelj postavio navedenoj javnoj vlasti. Ističe da u spornom rješenju tuženik navodi da se ne može raditi o situaciji da bi rješenje bilo doneseno bez zahtjeva stranke kada je upravnu stvar kao prvostupanjsko tijelo riješila Hrvatska elektroprivreda d.d. protiv koje je izjavljena žalba te se postupak vodi pred tuženikom za informiranje pod klasom: UP/II-008-07/17-01/273, kada je riječ o postupku zbog neodlučivanja o zahtjevu tužitelja za pravo na pristup informacijama H… P. d.o.o. Smatra da je navedenim obrazloženjem povrijeđena odredba članka 98. stavak 5. ZUP-a jer tuženik nije naveo odlučne činjenice na kojima temelji svoju odluku. Predlaže ovaj predmet spojiti s predmetom tuženika, klasa: UP/II-008-07/17-01/196, urbroj: 401-01/20-17-1 od 3. svibnja 2017. godine.

            Očitujući se o tužbi tužitelja tuženik u odgovoru na tužbu ističe nespornim da je tužitelj sudjelovao u upravnom postupku na način da je podnio zahtjev za pristup informacijama, te u žalbenom postupku na način da je podnio žalbu protiv rješenja zbog šutnje uprave. Nadalje, nesporno je da je rješenjem Hrvatske elektroprivrede d.d. urbroj: E-2068/17/ZV od 17. ožujka 2017. godine odlučeno o zahtjevu tužitelja koji je predmet tog postupka, pa je nejasno tužiteljevo inzistiranje na ovoj tužbi, budući da će o njegovu zahtjevu za pristup informacijama u odnosu na sva društva HEP grupe biti odlučeno u postupku koji se vodi kod tuženika pod klasom: UP/II-008-07/17-01/273, to posebno imajući u vidu da prema važećoj praksi tuženika isplate odvjetnicima i bilježnicima koje su učinjene od strane tijela javne vlasti predstavljaju raspolaganje javnim sredstvima u smislu članka 16. stavak 3. ZPPI-a. Glede tužiteljeve tvrdnje da je povrijeđena odredba članka 98. stavak 5. istog Zakona, ističe da je u obrazloženju osporenog rješenja jasno navedeno zbog čega tužitelj nije učinio vjerojatnim postavljanje zakonske osnove za obnovu postupka iz članka 123. stavak 1. točka 5. ZUP-a. Navodi da je povodom tužiteljeve žalbe okončan postupak šutnje uprave, pa nije jasno na koji bi to još način tužitelj trebao sudjelovati u postupku nakon donošenja rješenja o obustavi postupka temeljem članka 46. stavak 5. ZUP-a. Vezano za prijedlog o spajanju postupka, tuženik se istom protivi, ističući da je presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj UsII-121/17 od 26. srpnja 2017. godine odbijen tužbeni zahtjev tužitelja protiv rješenja tuženika o obustavi postupka, a koje se temelji na bitno istovrsnoj činjeničnoj osnovi, čime je isti Sud prihvatio stav tuženika da je donošenjem rješenja o strane HEP-a d.d. kao vladajućeg društva došlo do prestanka šutnje uprave u odnosu na ostala društva HEP grupacije koja su obuhvaćena navedenim rješenjem. Predlaže tužbu odbiti.

            U smislu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.,-dalje: ZUS) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Odredbom članka 123. stavak 1. točka 5. ZUP-a propisano je da se obnova postupka u kojem je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba može pokrenuti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti u roku od tri godine od dana dostave rješenja stranci ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja u postupku.

Prema odredbi članka 126. stavak 1. istog Zakona propisano je da kad nadležno tijelo primi prijedlog za obnovu postupka, dužno je ispitati je li prijedlog pravodoban i izjavljen od ovlaštene osobe te je li okolnost na kojoj se prijedlog temelji učinjena vjerojatnom. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, nadležno tijelo odbacit će prijedlog rješenjem.

Prema stanju spisa predmeta (spis predmeta se nalazi u spisu ovog Suda, poslovni broj: UsII-122/17) proizlazi da je postupak, u odnosu na kojeg je tužitelj podnio prijedlog za obnovu, vođen pred tuženikom zbog tzv. „šutnje uprave“, odnosno zbog činjenice što H…- P. d.o.o. nije u zakonskom roku odlučio o zahtjevu za pristup informacijama tužitelja od 23. siječnja 2017. godine. Kako je rješenjem HEP-a d.d. urudžbenog broj: E-2068/17/ZV od 17. ožujka 2017. godine odlučeno o zahtjevu za pristup informacijama i u odnosu na trgovačko društvo H…-P. d.o.o. to je tuženik pozivom na odredbu članka 46. stavak 5. ZUP-a obustavio postupak, s obzirom da je donošenjem navedenog rješenja HEP-a d.d. prestala šutnja uprave u odnosu na zahtjev za pristup informacijama podnesen od strane tužitelja.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno proizlazi da je tužitelj podnio prijedlog za obnovu postupka povodom „šutnje uprave“ koji postupak je okončan na način da je tijelo javne vlasti donijelo rješenje o zahtjevu tužitelja protiv kojeg je tužitelj uložio žalbu tuženika. S obzirom na navedeno i prema ocjeni ovog Suda pravilno je shvaćanje tuženika da je tužitelj sudjelovao u postupku i to prvostupanjskom i drugostupanjskom, slijedom čega nadalje u skladu s odredbom članka 123. stavak 1. točka 5. ZUP-a tužitelj nije učinio vjerojatnim postojanje osnove za obnovu postupka. Pri tom pravilno ističe tuženik da nije jasno na koji bi to još način tuženik trebao omogućiti sudjelovanje tužitelja u postupku povodom žalbe i osim kroz institut žalbe koji institut je tužitelj već iskoristio i koji je rezultirao donošenjem rješenja te prestankom „šutnje uprave“.

S obzirom na navedeno pravilno je pozivom na odredbu članka 126. stavak 1. ZUP-a, iz razloga što okolnost na kojoj se prijedlog temelji nije učinjena vjerojatnom, tuženik odbacio prijedlog za obnovu postupka.

Prema ocjeni ovog Suda u konkretnom slučaju nije povrijeđena odredba članka 98. stavak 5. ZUP-a s obzirom da su u obrazloženju osporenog rješenja navedeni razlozi koji upućuju na osnovanost odluke tuženika.

S obzirom da je u konkretnom slučaju sporna samo primjena prava Sud je riješio spor bez rasprave.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno trebalo je temeljem odredbe članka 57. stavak 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci presude.

 

U Zagrebu 18. listopada 2017.

 

Predsjednica vijeća

Mirjana Čačić, v.r.