REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-184/15-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

P R E S U D A

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić i mr. sc. Mirjane Juričić, članica vijeća, te sudske savjetnice Lidije Ravlić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja  O. B. iz S., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi oglašavanja ništavim, odnosno poništenja rješenja klasa: UP/II-008-07/15-01/178, urbroj: 401-01/08-15-14 od 10. srpnja 2015., u predmetu povodom zahtjeva za obavješćivanja o tijeku postupka i umnažanje akata, u sjednici vijeća održanoj 21. siječnja 2016.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje, odnosno oglašavanje ništavim rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/15-01/178, urbroj: 401-01/08-15-14 od 10. srpnja 2015.

 

 

Obrazloženje

 

            Osporenim rješenjem je točkom I. odbijen zahtjev tužitelja oznake ppi-14/15 za obavješćivanje o tijeku postupka klasa: UP/II-008-07/15-001/178, a točkom II. izreke je odbijen zahtjev tužitelja oznake ppi-15/15 za obavješćivanje o tijeku postupka i umnažanje akta i spisa predmeta klasa: UP/II-008-07/15-01/178.

            U tužbi koju je ovom sudu ustupio Upravni sud u Splitu tužitelj u bitnome navodi cijelu kronologiju postupanja iz svojih zahtjeva uz postavljeni upit Kliničkom bolničkom centru S.. Ističe da je temeljem odredbe članka 84. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09. – dalje: ZUP) tuženo tijelo propustilo postupiti sukladno navedenoj odredbi te nije ni postupilo u skladu s propisanom odredbom članka 119. ZUP-a, a kao razlog za takvo postupanje navodi načelo učinkovitosti i ekonomičnosti kao da ne postoji načelo zakonitosti. Predlaže da se osporeno rješenje poništi odnosno oglasi ništavim.

            Tuženo tijelo u odgovoru na tužbu ostaje kod navoda iz obrazloženja osporenog rješenja i predlaže da se tužba odbije.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja u granicama postavljenog zahtjeva Sud nalazi da nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja te pri tome prihvaća razloge koje je za svoju odluku tuženik dao u obrazloženju osporenog rješenja.

            Iz spisa predmeta koji je dostavio uz odgovor na tužbu razvidno je da je zahtjevom oznake ppi-14/15 tužitelj tražio objašnjenje temeljem čega je u predmetu klasa: UP/II-008-07/15-01/178 utvrđeno da razlozi za nedonošenje prvostupanjskog rješenja nisu opravdani kad nisu niti ispitani. U tom zahtjevu navodi da postupak odlučivanja kod „šutnje administracije“ predmnijeva da je drugostupanjsko tijelo dužno ispitati zašto je do šutnje administracije došlo, te tek kad se utvrdi da razlozi za nedonošenje prvostupanjskog rješenja nisu opravdani drugostupanjsko tijelo može samo odlučiti o zahtjevu. Zahtjevom oznake ppi-15/15 tužitelj je tražio obavješćivanje o poduzetim radnjama, odnosno o datumu kada je KBC S. postupajući po članku 119. stavku 1. ZUP-a dao obavijest o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u zakonom propisanom roku odnosno zatražio je umnažanje akta KBC S. nastalog temeljem članka 119. stavak 1. ZUP-a upućenog Povjerenici za informiranje kojim se daje obavijest o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u zakonom propisanom roku.

Iz zahtjeva oznake ppi-14/15 proizlazi da tužitelj traži objašnjenje navoda koji su mu od strane Povjerenice za informiranje upućeni u obavijesti od 12. svibnja 2015. Naime, u navedenoj obavijesti navedeni su razlozi zbog kojih od KBC S. nije zatražena obavijest iz članka 119. stavak 1. ZUP-a (jer se zatražena informacija ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacija - "Narodne novine" 25/13.). S obzirom da od KBC S. nije zatražena obavijest, pa stoga nije niti zaprimljena pa tužitelju nije mogla biti niti data obavijest o datumu navedene obavijesti kako je zatraženo u drugom zahtjevu oznake ppi-15/15, pa se toga ne može niti udovoljiti zahtjevu za umnažanje akta budući da ga niti nema.

            Slijedom navedenog pravilno su temeljem članka 84. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku odbijena oba zahtjeva tužitelja.

            Iz spisa predmeta koji je dostavljen uz odgovor na tužbu razvidno je da je rješenjem Povjerenika za informiranje klasa: UP/II-008-07/15-01/178, urbroj: 401-01/05-15-01 odbijen zahtjev za dopunu informacije od 12. prosinca 2014. godine kao neosnovan, te je u navedenom rješenju obrazloženo tužitelju zbog čega se upit kojeg tužitelj postavlja tijelu javne vlasti ne može smatrati zahtjevom za informaciju u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama budući da je člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku neovisno o načinu na koji je prikazan (napisan i nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Dakle, Zakon o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku odnosno zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili da obavlja dodatne aktivnosti. Navedenim rješenjem je odlučeno o zahtjevu tužitelja za dopunu informacije, pa je tužitelj ukoliko smatra da je povrijeđen Zakon o općem upravnom postupku na način kako to navodi u ovoj tužbi, dakle da je povrijeđena odredba članka 119. Zakona o općem upravnom postupku mogao navedene prigovore isticati u tužbi protiv tog rješenja. Naime, iz navedenog rješenja je razvidno iz kojih razloga je tuženik odlučio sam riješiti ovu upravnu stvar bez postupanja po odredbi članka 119. stavka 1. i 2. ZUP-a a temeljem odredbe članka 119. stavka 3. ZUP-a.

Kako prigovori iz tužbe nisu od utjecaja na drugačije rješenje ove upravne stvari prema ocjeni ovoga Suda osporenim rješenjem uz obrazloženje kakvo je njime dano nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja, te ga ovaj Sud nije mogao ocijeniti nezakonitim. Stoga je temeljem odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.) odlučeno kao u izreci.

 

U Zagrebu 21. siječnja 2016.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                        Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.