REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-183/17-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Rostaš-Beroš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Sanje Štefan, članica vijeća, uz višu sudsku savjetnicu Jadranku Jelić, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja H. Š., Z., protiv tuženog Povjerenika za informiranje, Z., radi  obnove postupka, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

„Poništava se Rješenje KLASA: UP/II-008-07/17-01/290, URBROJ: 401-01/04-17-6 od 12. srpnja 2017. godine Povjerenika za informiranje RH te mu se predmet vraća na ponovno odlučivanje.“

 

Obrazloženje

 

            Pobijanim rješenjem odbačen je tužiteljev prijedlog za obnovu postupka dovršenog rješenjem tuženika KLASA: UP/II-008-07/17-01/290, URBROJ: 401-01/04-17-2 od 5. lipnja 2017.

Tužitelj u tužbi u bitnom ponavlja navode iz tužbe koju je podnio protiv tuženikovog rješenja od 5. lipnja 2017. kojima objašnjava zašto smatra da je to rješenje nezakonito. Predlaže poništiti osporavano tuženikovo rješenja i predmet vratiti na ponovni postupak.

            Tuženik je u odgovoru na tužbu iscrpno obrazlaže razloge donošenja osporavanog rješenja i predlaže odbiti tužbeni zahtjev.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Iz spisa proizlazi da je tužitelj od Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku zatražio određene informacije koji zahtjev je odbijen prvostupanjskim rješenjem jer je ocjenjeno da se ne radi o informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.). Tužitelj je podnio žalbu protiv tog rješenja, koju žalbu je tuženik odbio kao neosnovanu. Tužitelj je pokrenuo upravni spor i njegov tužbeni zahtjev je također odbijen.

            Nadalje iz spisa proizlazi da je tužitelj zatražio obnovu spomenutog upravnog postupka na temelju članka 123. stavka 1. točaka 1. i 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09., dalje u tekstu: ZUP). Njegov zahtjev je odbačen na temelju odredbe članka 126. stavka 1. ZUP-a. Protiv rješenja o odbačaju tužiteljevog prijedloga za obnovu postupka, tužitelj je pokrenuo upravni spor.

            Po ocjeni ovog suda pravilno je tuženik odbacio tužiteljev zahtjev za obnovu upravnog postupka.

Naime, tužitelj je podnio zahtjev za obnovu postupka u kojem tvrdi da je tuženik prilikom odlučivanja o njegovoj žalbi utvrđivao činjenice i da mu nije dana mogućnost izjašnjavanja.

Iz spisa proizlazi da je tuženik, nakon primitka prijedloga, utvrdio da tužitelj nije učinio vjerojatnim okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog. Stoga je po ocjeni ovog suda, pravilno odbacio tužiteljev prijedlog za obnovu postupka uz razložno obrazloženje s kojim je ovaj sud u cijelosti suglasan.

Kako je po ocjeni ovog suda tuženikovo rješenje zakonito, na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.), tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan.

 

U Zagrebu 24. kolovoza 2017.

 

                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                         Lidija Rostaš-Beroš, v.r.