REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-181/17-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi obnove postupka, na sjednici vijeća održanoj 8. studenoga 2017.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Povjerenika za informiranje,  klasa: UP/II-008-07/17-01/276, urbroj: 401-01/04-17-5 od 14. srpnja 2017.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je pokrenuo upravni spor radi poništenja rješenja tuženika klasa: UP/II-008-07/17-01/276, urbroj: 401-01/04-17-5 od 14. srpnja 2017., kojim je odbačen njegov prijedlog za obnovu postupka dovršenog rješenjem tuženika klasa: UP/II-008-07/17-01/276, urbroj: 401-01/04-17-2 od 23. lipnja 2017.

U tužbi protiv ovog rješenja tužitelj predlaže spajanje ovog upravnog spora sa sporom koji je pokrenuo protiv rješenja tuženika od 23. lipnja 2017. Obrazlaže tijek postupka te smatra da je tuženik prilikom odlučivanja o podnesenoj žalbi protiv rješenja javnopravnog tijela prvog stupnja utvrđivao činjenice o kojima tužitelju nije dana mogućnost izjašnjavanja čime su ostvareni razlozi za obnovu postupka propisani odredbom članka 123. stavka 1. točka 1. i 5. Zakona o općem upravnom postupku. Smatra nespornim da je tuženik provodio ispitni postupak povodom žalbe, ali ne prihvaća stajalište tuženika prema kojem nije bio dužan tužitelju omogućiti očitovanje i raspravljanje o odlučnim činjenicama utvrđenim u tom postupku. Predlaže da Sud tužbeni zahtjev usvoji i poništi rješenje tuženika te mu predmet vrati na ponovno odlučivanje.

Tuženik je dostavio odgovor na tužbu kojom osporava tužbeni zahtjev, navodeći da je prvostupanjsko tijelo neposredno rješavalo upravnu stvar, te ističe kako nije provodio ispitni postupak u žalbenom postupku s obzirom na jasnu odredbu članka 52. Zakona o općem upravnom postupku o tome kada se provodi ispitni postupak. Predlaže da Sud odbije tužbeni zahtjev.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            U svezi s prijedlogom tužitelja za spajanje upravnog spora koji je pokrenuo ovom tužbom sa upravnim sporom koji je pokrenuo tužbom protiv rješenja tuženika od 23. lipnja 2017., prvenstveno se ističe da je predmet upravnog spora ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni akt) protiv koje nije dopušteno izjaviti redovni pravni lijek (članak 3. stavak 1. točka 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.). Tužitelj je pokrenuo upravni spor protiv rješenja tuženika od 23. lipnja 2017. podnošenjem tužbe koja je zaprimljena u ovom Sudu pod brojem: UsII-198/17. Presudom ovog Suda od 20. rujna 2017. odlučeno je o tužbenom zahtjevu tužitelja.

            Predmet ovog upravnog spora je ocjena zakonitosti rješenja tuženika kojim je odbačen prijedlog tužitelja za obnovu postupka okončanog rješenjem tuženika od 23. lipnja 2017. Tuženik je prijedlog odbacio pozivom na odredbu članka 126. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, jer tužitelj nije učinio vjerojatnim razloge na kojima temelji prijedlog za obnovu postupka.  Naime, tužitelj je prijedlog podnio pozivom na odredbe članka 123. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.) kojom je propisano da se obnova postupka u kojem je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba može pokrenuti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti u roku od tri godine od dane dostave rješenja stranci ako se sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi sami ili u vezi s već izvedenim i upotrijebljenim dokazima mogli dovesti do drugačijeg rješenja da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneseni odnosno upotrijebljeni u prijašnjem postupku, a također i pozivom na odredbu točke 5. ovog članka Zakona prema kojem se prijedlog za obnovu postupka može podnijeti ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja u postupku.

            Rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj pokrenuo postupak pred javnopravnim tijelom prvog stupnja podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama u kojem je javnopravno tijelo rješenje donijelo temeljem odredbe članka 50. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, odnosno o kojem je prvostupanjsko tijelo neposredno riješilo. Također je utvrdilo da je protiv tog rješenja podnositelju bilo omogućeno podnošenje žalbe koje pravo je tužitelj i iskoristio izjavljivanjem žalbe povodom koje je tuženik donio rješenje od 23. lipnja 2017.

            Protivno stajalištu tužitelja niti iz osporenog rješenja niti iz rješenja tuženika od 23. lipnja 2017. ne proizlazi da je tuženik u postupku povodom žalbe utvrđivao činjenično stanje, već je žalbu riješio s obzirom na činjenično stanje utvrđeno pred javnopravnim tijelom prvog stupnja i primjenom relevantnih odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13. i 85/15.).

            Slijedom navedenog, prema ocjeni ovog Suda ne postoje razlozi na kojima tužitelj temelji tvrdnje o nezakonitosti rješenja tuženika, zbog čega je na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12.,  152/14., 94/16. i 29/17.) tužbeni zahtjev valjalo odbiti kao neosnovan.

 

U Zagrebu 8. studenoga 2017.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.