REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 

 
Poslovni broj: UsII-181/16-5

 

 

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Ljiljane Karlovčan Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Srđana Papića, zapisničara, u upravnom sporu tužiteljice M. L. iz M. L., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 9. veljače  2017.

  

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/16-01/489, urbroj: 401-01/21-16-01 od 30. rujna 2016.

                         

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem Povjerenika za informiranje obustavljen je postupak povodom žalbe M. M. L..

U tužbi tužiteljica ističe da Povjerenik obustavlja postupak zaključivši da ne postoje pretpostavke za vođenje postupka jer je navodno 18. travnja 2016. godine zaprimila pismo od 15. travnja 2016. kojim se nju poziva da dopuni zahtjev. Ističe da nikada nije primila nikakav poziv na dopunu i prilično je sigurna da i ako sve negdje postoji da je krivotvoreno jer takvu dostavnicu nikad nije vidjela, a još manje potpisala. Osim toga ističe da čisto sumnja da je primila rješenje I. ž. jer je iz P.-g. ž., a ne I. Predlaže da se pobijano rješenje poništi te predmet vrati na ponovno razmatranje i odlučivanje.

Povjerenica u odgovoru na tužbu ističe da se postupak vodio po žalbi tužiteljice zbog tzv. „šutnje uprave“ iz razloga što Županijska lučka uprava M. L. nije riješila o zahtjevu za pristup informacijama tužiteljice od 10. svibnja 2016. godine u rokovima određenim člankom 20. i 22. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. i 85/15.).

S obzirom da je Županijska lučka uprava M. L. dana 1. rujna 2016. donijela rješenje kojim je odbačen zahtjev tužiteljice za pristup informacijama od 10. svibnja 2016. očito je da ne postoje pretpostavke za daljnje vođenje postupka zbog nedonošenja odluke o zahtjevu tužiteljice za pristup informacijama iz kojeg razloga je 30. rujna 2016. godine doneseno rješenje o obustavi postupka.

Posebno se ističe da nije jasno koji je pravni interes tužiteljice za podnošenje tužbe u ovom postupku posebno imajući u vidu da iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je tužiteljica podnijela žalbu protiv odluke Županijske lučke uprave M. L. od 1. rujna 2016. godine u kojem postupku je Povjerenica za informiranje donijela rješenje klasa: UP/II-008-07/16-01/237, urbroj: 401-01/04-17-05 od 5. siječnja 2017. kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje i predmet vraćen na ponovni postupak, a koje Povjerenica dostavlja u prilogu odgovora.

U odnosu na navode tužiteljice da ista nikad nije zaprimila rješenje I. ž. od 15. travnja 2016. godine ističe se da se radi o omašci tuženika koja ne može utjecati na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja pored nespornih činjenica da je dana 1. rujna 2016. godine odlučeno o zahtjevu tužiteljice za pristupom informacijama, a koje rješenje prileži tužbi tužiteljice. Obzirom da je utvrđeno da je došlo do pogreške u pisanju Povjerenica za informiranje je donijela rješenje od 5. siječnja 2017. kojim su ispravljene pogreške u pisanju, a koje se također dostavlja u prilogu.

Slijedom navedenog tuženik smatra da je u konkretnom slučaju pravilno primijenjena odredba članka 46. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09.) jer više ne postoje pretpostavke za vođenje postupka zbog nedonošenja odluke o zahtjevu tužiteljice. Napominje da je postupajući po tužbi protiv Povjerenika za informiranje u opisanom slučaju Visoki upravni sud RH primjerice u odluci poslovni broj: UsII-38/16-8 od 21. travnja 2016. godine odbio tužbu i potvrdio rješenje Povjerenika za informiranje. Predlaže da se tužba tužiteljice odbije i potvrdi rješenje Povjerenika za informacije.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14. – dalje u tekstu: ZUS) tužiteljici je dostavljen odgovor na tužbu koji je dostavio tuženik.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Iz spisa predmeta proizlazi da je tužiteljica podnijela zahtjev za pristup informacijama Županijskoj lučkoj upravi M. L.. Kako u roku nije dobila odgovor podnijela je žalbu zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informacijama.

Povodom navedene žalbe Povjerenik za informiranje je sukladno članku 119. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09.) tražilo obavijest Županijske lučke uprave M. L. o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

Nakon toga je Županijska lučka uprava M. L. donijela rješenje 1. rujna 2016. kojim je odbacila zahtjev za pristup informacijama od 10. svibnja 2016. godine kao nepotpun i nerazumljiv.

Protiv navedenog rješenja tužiteljica je podnijela žalbu te je povodom njene žalbe Povjerenik za informiranje od 5. siječnja 2017. poništio rješenje Županijske lučke uprave M. L. od 1. rujna 2016. te je predmet dostavio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak i poništio rješenje Županijske lučke uprave M. L. od 6. listopada 2016.

S obzirom na navedeno prema ocjeni ovog Suda pravilno je tuženik obustavio postupak povodom žalbe tužiteljice sukladno odredbi članka 46. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku, budući da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka. Naime, iako su u vrijeme izjavljivanja žalbe bile ispunjene te pretpostavke zbog nerješavanja zahtjeva u zakonom propisanom roku s obzirom da je doneseno rješenje o predmetnom zahtjevu prestale su postajati pretpostavke za vođenje postupka radi nedonošenja rješenja.

Kako je rješenjem od 5. siječnja 2017. predmet dostavljen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak tužiteljica će u nastavljenom postupku ukoliko ne bude bila zadovoljna donesenim rješenjem ponovno moći podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Slijedom izloženog Sud je na temelju odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima presudio kao u izreci.

 

U Zagrebu, 9. veljače 2017.

 

                                                                       Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan Đurović, v.r.