REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-179/17-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan članice vijeća,  te višeg sudskog savjetnika Srđana Papića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi obnove postupka, na sjednici vijeća održanoj 21. rujna 2017.

 

p r e s u d i o    j e

                       

Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

„Poništava se rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/275, urbroj: 401-01/04-17-8 od 14. srpnja 2017. godine Povjerenika za informiranje RH te mu se predmet vraća na ponovno odlučivanje“.

 

Obrazloženje

 

            Pobijanim rješenjem odbačen je tužiteljev prijedlog za obnovu postupka dovršenog rješenjem tuženika klasa: UP/II-008-07/17-01/275, urbroj: 401-01/04 od 13. lipnja 2017.

            Tužitelj u tužbi u bitnome ponavlja navode iz tužbe koju je podnio protiv tuženikovog rješenja od 13. lipnja 2017. kojom objašnjava zašto smatra da je to rješenje nezakonito. Predlaže poništiti osporavano tuženikovo rješenje i predmet vratiti na ponovni postupak.

            Tuženik je u odgovoru na tužbu iscrpno obrazložio razloge donošenja osporavanog rješenja i predlaže odbiti tužbeni zahtjev.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Iz spisa proizlazi da je tužitelj od Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru zatražio određene informacije koji zahtjev je odbijen prvostupanjskim rješenjem jer je ocjenjeno da se ne radi o informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. i 85/15.). Tužitelj je podnio žalbu protiv tog rješenja koju žalbu je tuženik odbio kao neosnovanu.

            Nadalje iz spisa proizlazi da je tužitelj zatražio obnovu spomenutog upravnog postupka na temelju članka 123. stavka 1. točke 1. i 5. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09. dalje u tekstu: ZUP) njegov zahtjev je odbačen na temelju odredbe članka 126. stavka 1. ZUP-a protiv rješenja o odbačaju tužiteljevog prijedloga za obnovu postupka, tužitelj je pokrenuo upravni spor

            Prema ocjeni ovog Suda pravilno je tuženik odbacio tužiteljev zahtjev za obnovu upravnog postupka.

            Naime, tužitelj je podnio zahtjev za obnovu postupka u kojem tvrdi da je tuženik prilikom odlučivanja o njegovoj žalbi utvrđivao činjenice i da mu nije dana mogućnost izjašnjavanja.

            Iz spisa proizlazi da je tuženik nakon primitka prijedloga utvrdio da tužitelj nije učinio vjerojatnim okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog.

            Stoga je prema ocjeni ovog Suda pravilno odbacio tužiteljev prijedlog za obnovu postupka uz razložno obrazloženje s kojim je ovaj Sud u cijelosti suglasan.

            Kako je prema ocjeni ovog Suda tuženikovo rješenje zakonito na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.)  tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan.

 

U Zagrebu 21. rujna  2017.

 

Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.