REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-175/17-8

 

 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Z., koju zastupa mr. sc. T. P., predsjednica uprave putem punomoćnice B. B. dipl. iur. zaposlenice Banke, u predmetu radi nedonošenja rješenja, na sjednici vijeća održanoj 14. rujna 2017.

 

r i j e š i o  j e

 

Spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je 28. lipnja 2017. podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu iz razloga što Povjerenik za informiranje nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi koju je tužitelj izjavio protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 01/2017 od 24. veljače 2017. Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu od 10. srpnja 2017. taj sud oglasio se stvarno nenadležnim i predmet ustupio ovom Sudu na daljnje postupanje.

            Tijekom upravnog spora tuženik je dostavio odgovor na tužbu u kojem navodi tijek postupanja u svezi sa žalbom tužitelja. Također navodi da je doneseno rješenje klasa: UP/II-008-07/17-01/142, urbroj: 401-01/04-17-7 od 31. kolovoza 2017., kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje te je tužitelju djelomično omogućen pristup traženim informacijama. Rješenje je dostavljeno uz odgovor na tužbu. Tuženik predlaže da Sud spor obustavi.

            Zainteresirana osoba Hrvatska banka za obnovu i razvitak dostavila je odgovor na tužbu kojom predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije.

            Tužitelj je podneskom od 12. rujna 2017. izvijestio Sud da je zaprimio rješenje tuženika i da je suglasan s prijedlogom tuženika da se ovaj spor obustavi.

            Prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu sud će obustaviti spor.

            Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 14. rujna 2017.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                            Ana Berlengi Fellner, v.r.