REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-17/16-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Blanše Turić, članica vijeća, te sudske savjetnice Višnje Jurjević, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja  O. B. iz S., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi oglašavanja ništavim, odnosno poništenja rješenja klasa: UP/II-008-07/15-01/179, urbroj: 401-01/08-15-16 od 9. srpnja 2015., u predmetu povodom zahtjeva za obavješćivanja o tijeku postupka i umnažanje akata, u sjednici vijeća održanoj 17. ožujka 2016.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje, odnosno oglašavanje ništavim rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/15-01/179, urbroj: 401-01/08-15-16 od 9. srpnja 2015.

 

Obrazloženje

 

            Osporenim rješenjem je točkom I. dispozitiva odbijen zahtjev tužitelja oznake ppi-15/15 za obavješćivanje o tijeku postupka i umnažanje akata iz spisa predmeta klasa: UP/II-008-07/15-01/179, a točkom II. dispozitiva rješenja je odbijen zahtjev tužitelja oznake ppi-22/15 za obavješćivanje o tijeku postupka klasa: UP/II-008-07/15-01/179.

            U tužbi koju je ovom sudu ustupio Upravni sud u Splitu tužitelj u bitnome navodi cijelu kronologiju postupanja iz svojih zahtjeva uz postavljeni upit Kliničkom bolničkom centru R.. Ističe da je temeljem odredbe članka 84. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09. – dalje: ZUP) tuženo tijelo propustilo postupiti sukladno navedenoj odredbi te nije postupilo u skladu s odredbom članka 119. ZUP-a, a kao razlog za takvo postupanje navodi načelo učinkovitosti i ekonomičnosti kao da ne postoji načelo zakonitosti. Predlaže da se osporeno rješenje poništi odnosno oglasi ništavim.

            Tuženo tijelo u odgovoru na tužbu ostaje kod navoda iz obrazloženja osporenog rješenja i predlaže da se tužba odbije.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja u granicama postavljenog zahtjeva Sud nalazi da nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja te pri tome prihvaća razloge koje je za svoju odluku tuženik dao u obrazloženju osporenog rješenja.

            Iz spisa predmeta koji je tuženik dostavio uz odgovor na tužbu razvidno je da je zahtjevom oznake ppi-15/15 tužitelj tražio obavješćivanje o poduzetim radnjama u predmetu klasa: UP/II-008-07/15-01/179 o datumu kada je od KBC R. zatražena obavijest iz članka 119. stavak 1. ZUP-a, te je tražio umnažanje akta navedenog javnopravnog tijela upućenog KBC R. temeljem članka 119. stavak 1. ZUP-a. Iz zahtjeva oznake ppi-22/15 proizlazi da je podnositelj zahtjeva tužitelj tražio objašnjenje temeljem čega je u predmetu klasa: UP/II-008-07/15-01/179 utvrđeno da razlozi za nedonošenje prvostupanjskog rješenja nisu opravdani, kada nisu ni ispitani.

Iz spisa predmeta nadalje proizlazi da je tužitelju dana 28. svibnja 2015. godine upućena obavijest  u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih od KBC R. nije zatražena obavijest iz članka 119. stavak 1. ZUP-a (jer se zatražena informacija ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacija - "Narodne novine" 25/13.) te zbog načela učinkovitosti i ekonomičnosti postupka odlučeno da se ne treba tražiti dodatna obavijest od KBC R.. Kako od  KBC R. nije zatražena navedena obavijest ista nije ni zaprimljena pa se podnositelju zahtjeva nije mogla biti niti data obavijest o datumu navedene obavijesti kako je zatraženo u zahtjevu oznake ppi-15/15, a niti mu se moglo udovoljiti zahtjevu oznake ppi-15/15 za umnažanjem tog akta.

Što se tiče podnesenog zahtjeva ppi-22/15 iz spisa predmeta i obrazloženja proizlazi da tužitelj ustvari ne traži obavijest o tijeku upravnog postupka odnosno ne traži koje su radnje u tom predmetu poduzete već traži objašnjenje navoda koji su mu od strane Povjerenice za informiranje upućeni u obavijesti klasa gornja od 28. svibnja 2015. godine.

            Slijedom navedenog pravilno su temeljem članka 84. stavka 4. ZUP-a odbijena oba zahtjeva tužitelja.

            Kako prigovor iz tužbe nisu od utjecaja na drugačije rješenje ove upravne stvari prema ocjeni ovoga Suda osporenim rješenjem uz obrazloženje kakvo je njime dano nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja. Stoga je temeljem članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.) odlučeno kao u izreci.

 

U Zagrebu 17. ožujka 2016.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                        Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.