REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-159/15-5

 

 

 

 

 

 

U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, mr.sc. Ivice Kujundžića i Mire Kovačić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja A. B. iz V., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 5. studenog 2015.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 18. rujna 2015., putem pošte preporučeno, podnio tužbu ovom Sudu navodeći da javna institucija Gradski muzej V. nije odgovorila u zakonom propisanom roku na njegov dopis od 6. srpnja 2015. Žalba sa zahtjevom za odgovorom Gradskog muzeja V. upućena je 31. srpnja 2015. tuženiku, a zaključno s datumom pisanja predmetne tužbe nije zaprimljen tuženikov odgovor. S obzirom na  navedeno, tužitelj predlaže ovom Sudu donošenje presude u skladu sa Zakonom o javnom informiranju i Zakonom o općem upravnom postupku, kojom će naložiti Gradskom muzeju V. da odgovori na njegov dopis.

Tuženik u odgovoru na tužbu nalazi tužbene navode neosnovanim, pri čemu u bitnom ističe da je od tijela javne vlasti, Gradskog muzeja V., zatražio dostavu izvješća o postupanju povodom zahtjeva za pristup informacijama podnesenim od strane tužitelja, nakon čega je dopisom od 22. rujna 2015. požurio dostavu traženog izvješća te je zaključno, s obzirom da tijelo javne vlasti nije dostavilo zatraženo izvješće, tuženik donio zaključak, klasa: UP/II-008-07/15-01/430, urbroj: 401-01/06-15-01 od 20. listopada 2015. godine, kojim je naloženo Gradskom muzeju V. da u roku od 15 dana riješi zahtjev tužitelja, sukladno odredbi članka 119. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.).  Slijedom izloženog, tuženik predlaže ovom Sudu da obustavi predmetni postupak zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela, odnosno da odbije tužitelja sa njegovim zahtjevom.

Tužitelju je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14.), dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenim zahtjevu, sud obustaviti spor.

Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbenog zahtjeva, kao i priloženih podnesaka stranaka u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi, a koju je izjavio zbog nepostupanja Gradskog muzeja V. po njegovom zahtjevu od 6. srpnja 2015. za pristup traženoj informaciji. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog upravnog spora tuženik donio zaključak od 20. listopada 2015., kojim je naložio Gradskom muzeju V. da u roku od 15 dana od zaprimanja ovog zaključka riješi tužiteljev zahtjev za pristup informacijama.

Slijedom izloženog, razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem navedenog zaključka od 20. listopada 2015., dakle na način kako to propisuje odredba članka 119. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku, prema kojoj će, kad utvrdi da razlozi za nedonošenje prvostupanjskog rješenja nisu opravdani, drugostupanjsko tijelo samo riješiti upravnu stvar ili naložiti prvostupanjskom tijelu da u roku od 15 dana donese traženo rješenje.

Radi navedenog Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora, jer je tuženik, u tijeku spora, u cijelosti postupio po tužbenom zahtjevu.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 5. studenog 2015.

 

                                                                                                                      Predsjednica vijeća

                                                                                                         Evelina Čolović Tomić, v.r.