REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-147/16-6

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

  R J E Š E N J E

                                                                                                                                                       

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Lidije Vukičević, predsjednice vijeća, mr.sc. Inge Vezmar Barlek i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja „M.“ d. z. z. i u. M., S., kojeg zastupa S. M., predsjednik, protiv tuženika Povjerenice za informiranje, Zagreb, radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 5. travnja 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 20. rujna 2016., preporučeno putem pošte podnio tužbu ovom Sudu radi nedonošenja rješenja Povjerenice za informiranje o njegovoj žalbi, jer nije dobio traženu informaciju.

U odgovoru na tužbu tuženik je izvijestio ovaj Sud da je zaključkom, KLASA: UP/II-008-07/16-01/498, URBROJ: 401-01/06-15-01 od 3. listopada 2016., naloženo Ministarstvu poljoprivrede od kojeg je tužitelj zatražio informaciju da u roku od osam dana riješi zahtjev tužitelja od 30. svibnja 2016., primjenom odredbe članka 119. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tužitelju je primjenom odredbe članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16.-dalje u tekstu: ZUS), dostavljen odgovor tuženika radi izjašnjavanja.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da nema mjesta daljnjem vođenju upravnog spora.

Prema odredbi članka 46. stavak 1. točka 2. ZUS-a, sud će rješenjem obustaviti spor u slučaju kada tuženik postupi prema tužbenom zahtjevu što je uređeno člankom 43. stavak 1. ZUS-a.

Iz tužbe proizlazi da je tužitelj zatražio informacije od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, a nakon toga podnio žalbu tuženiku zbog nepostupanja Ministarstva poljoprivrede  Republike Hrvatske, te naposljetku podnio tužbu.

Iz razloga što je tuženik naložio Ministarstvu poljoprivrede da u roku od osam dana od zaprimanja zaključka riješi zahtjev tužitelja za pristup informacijama zaključkom od 3. listopada 2016., proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja, pa su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a za obustavu upravnog spora.

 

Iz iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja temeljem odredbe članka 46. stavak 1 točka 2. u svezi s člankom 43. stavak 1. ZUS-a.

 

U Zagrebu 5. travnja 2017.

 

                                                                                                                      Predsjednica vijeća

                                                                                                                   Lidija Vukičićević, v.r.