REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-131/18-4

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

 R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr.sc. Mirjane Juričić, članova  vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja odluke o žalbi tužitelja, na sjednici vijeća održanoj 9. svibnja 2018.

 

r i j e š i o  j e

 

I. Upravni spor se obustavlja.

II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonom propisanom roku nije odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja  Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 2/2018 od 22. siječnja 2018., kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama. Navodi da nema saznanja da bi Hrvatska banka za obnovu i razvitak dostavila tuženiku žalbu sa cjelokupnim spisom te svim potrebnim ispravama kako bi se mogla donijeti odluka o žalbi niti da bi tuženik odluku o žalbi dostavio Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a to stoga jer takvu odluku Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije dostavila tužitelju. Predlaže ovom sudu da naloži tuženiku da riješi žalbu tužitelja, a Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak da odluku o žalbi dostavi tužitelju. Ujedno predlaže da mu tuženici solidarno namire trošak u iznosu od 2.500,00 kn.

            Iz odgovora tuženika proizlazi da je dana 15. ožujka 2018. donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/63, urbroj: 401-01/05-18-4 od 15. ožujka 2018., kojim se poništava rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 02/2018 od 22. siječnja 2018., odobrava H. Š. pravo na pristup preslici popisa svih korisnika kredita koje je Hrvatska banka za obnovu i razvitak kreditirala u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2017. uz iznose kredita, te joj se nalaže da postupi u skladu s točkom II. izreke rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja.

            Iz navedenog proizlazi da je tuženik postupio po traženju tužitelja pa proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi te je stoga sud temeljem članka 46. u vezi članka 43. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) riješio kao u izreci.

            Odluka o troškovima spora donesena je na temelju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima, budući da u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58. stavka 1. navedenog Zakona, već je upravni spor obustavljen pa nema zakonske mogućnosti za usvajanje zahtjeva tužitelja za naknadu troškova upravnog spora, već sukladno odredbi stavka 4. članka 79. Zakona o upravnim sporovima svaka stranka snosi svoje troškove.

    

U Zagrebu 9. svibnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

  Blanša Turić, v.r.