REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-129/15-5

 

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članova vijeća, te  sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice N. T. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Zagreb,  u predmetu radi prava na pristup informacijama,  u sjednici vijeća održanoj 23. rujna 2015.

 

p r e s u d i o    j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/15-01/130, urbroj: 401-01/11-15-04 od 15.lipnja 2015.            

 

Obrazloženje

 

Tužiteljica je pokrenula upravni spor protiv rješenja tuženika kojim je odbijena njezina žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-008-01/15-01/07, urbroj: 534-13/1-15-1 od 4. ožujka 2015. Ovim rješenjem odbačen je zahtjev tužiteljice za pristup informaciji o tome  kada je dr. L. R. položio stručni ispit i postao liječnik opće prakse, tj. medicine temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.) jer Ministarstvo zdravlja ne posjeduje informaciju niti ima saznanja gdje se informacija nalazi.

Tužiteljica navodi da su prema odredbi članka 6. Zakona o liječništvu opći uvjeti za obavljanje liječnike djelatnosti diploma Medicinskog fakulteta i položeni stručni ispit. Kako je L. R., rođen 1971. godine kirurg zaposlen u KBC S., a prema obavijesti Ministarstva zdravlja u evidenciji polaganja stručnih ispita, koja se vodi od 1990., nema podataka o upisu na ime L. R., niti imaju saznanje gdje se ta informacija nalazi, predlaže da Sud tužbu usvoji i razmotri kao vrlo osnovanu obzirom da L. R. radi kao kirurg, a nema podataka da je zadovoljio opće uvjete za obavljanje liječničke djelatnosti.

Tuženiku je tužba dostavljena na odgovor, a podneskom od 3. rujna 2015. tuženik se očitovao na način da u cijelosti ostaje kod razloga navedenih u obrazloženju osporenog rješenja te je dostavio spis predmeta i predlaže da Sud tužbu odbije.

Zainteresirana osoba, Ministarstvo zdravlja, K. 200a, pozvan rješenjem Suda od 18. kolovoza 2015., nije dostavila očitovanje na navode tužbe.

Tužba nije osnovana.

Rješenjem tuženika potvrđena je pravilnost rješenja Ministarstva zdravlja kojim je zahtjev tužiteljice radi ostvarenja o pravu na pristup informacijama odbačen iz razloga što to tijelo ne posjeduje informaciju niti ima saznanje gdje se informacija nalazi. Tuženik je ocijenio da je prvostupanjsko tijelo pravilno primijenilo materijalno pravo kada je zahtjev odbacilo pozivom na odredbu članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju i ako nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Tužiteljica niti tijekom žalbenog postupka niti razlozima na kojima temelji tužbu u ovom upravnom sporu nije dovela u sumnju pravilnost utvrđenja javnopravnog tijela prema kojem to tijelo ne posjeduje podatke o tome je li L. R., odnosno kada je položio stručni ispit i postao liječnik opće prakse. Budući da nadležno javnopravno tijelo odnosno Ministarstvo zdravlja ne posjeduje traženi podataka niti ima saznanje gdje se traženi podatak nalazi, to razlozima na kojima temelji tužbu u ovom upravnom sporu tužiteljica nije dovela u sumnju pravilnost i zakonitost rješenja tuženika.

Iz navedenih razloga, na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, 20/10., 143/12. i 152/14.) odlučeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 23. rujna 2015.

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                           Ana Berlengi Fellner, v.r.