REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-126/18-3

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, Blanše Turić i mr.sc. Mirjane Juričić, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 26. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je 27. ožujka 2018. podnio ovom Sudu tužbu zbog nerješavanja predmeta u zakonskom roku od strane tuženika, a u vezi njegove podnesene žalbe tuženiku 26. veljače 2018. zbog tzv. „šutnje uprave“ K.-z. županije, vezano uz njegov zahtjev za pristup informacijama od 5. siječnja 2018. Zatražio je da ovaj Sud po hitnom postupku naloži tuženiku da izda odgovarajuće rješenje vezano uz ovaj predmet.

Rješenjem ovoga Suda poslovni broj: UsII-126/18-2 od 28. ožujka 2018. tužitelj je pozvan da u roku od 15 dana od dostave prijepisa rješenja dopuni svoju tužbu tako da sudu dostavi rješenje kojim je odlučeno o njegovom zahtjevu, rješenje protiv kojeg je izjavio žalbu i dokaz o trenutku pokretanja upravnog postupka, te mu je zapriječeno da ukoliko u ostavljenom roku ne otkloni naznačene nedostatke tužbe, da će sud rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu, a sve sukladno odredbi članka 29. stavka 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.).

Tužitelj je navedeno rješenje od 28. ožujka 2018. primio dana 30. ožujka 2018., što proizlazi iz dostavnice koja se nalazi u spisu.

S obzirom da tužitelj u ostavljenom roku nije otklonio  nedostatke tužbe, a oni su takvi da sprječavaju rad suda, ovaj Sud je na temelju odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima odbacio tužbu tužitelja kao neurednu.

 

U Zagrebu 26. travnja 2018.

 

Predsjednik vijeća:

Boris Marković, v.r.