REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-124/17-8

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, mr.sc. Inge vezmar Barlek i Lidije Vukičević, članica vijeća, te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 6. rujna 2017.

 

p r e s u d i o  j e

 

                        Tužbeni zahtjev se odbija.

 

Obrazloženje

           

Osporenim rješenjem Povjerenika za informiranje klasa: UP/II-008-07/17-01/192, urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017. godine obustavljen je postupak povodom žalbe tužitelja.

U tužbi protiv citiranog rješenja tužitelj navodi da je tuženik počinio bitnu povredu upravnog postupka jer mu nije omogućio izjašnjavanje o svim  činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje je utvrdio prije donošenja pobijanog rješenja. Navodi da je i rješenje broj: E-2078/17/ZV od 17. ožujka 2017. godine kojim je njegov zahtjev za pristup informacijama odbijen također zahvaćen bitnom povredom upravnog postupka.

Predlaže Sudu da uvaži tužbu i nakon održanog ročišta donese presudu kojom će poništiti osporeno rješenje.

Tuženik u odgovoru na tužbu osporava osnovanost tužbenih navoda iz razloga navedenih u obrazloženju osporenog rješenja te predlaže sudu da tužbu odbije.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Uvidom u spis predmeta dostavljen ovom Sudu uz tužbu, proizlazi da je tužitelj 17.  ožujka 2017. godine podnio zahtjev za pristup  određenim informacijama koji nije  bio riješen u zakonom propisanom roku radi čega je tužitelj izjavio žalbu koju je tuženik zaprimio 13. ožujka 2017. godine.

Nakon podnošenja žalbe Hrvatska elektroprivreda d.d. iz Z., … donijela je rješenje broj: E-2078/17/ZV od 17. ožujka 2017. godine o zahtjevu tužitelja o čemu je obaviješten tuženik.

Kako je, tijelo javne vlasti, trgovačko društvo HEP d.d. donijelo rješenje o tužiteljevom zahtjevu za pristup određenim informacijama to je pravilno postupio Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kada je donio osporeno rješenje kojim je obustavio postupak povodom tužiteljeve žalbe.

To stoga što je odredbom članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.) propisano da kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka rješenjem će se obustaviti postupak.

Što se tiče zahtjeva tužitelja da sud održi raspravu valja reći da taj zahtjev nije osnovan, budući da su u ovom sporu činjenice nesporne, odnosno, sporna je samo primjena prava pa je stoga sud ocijenio da rasprava nije potrebna.

Imajući u vidu izloženo trebalo je temeljem odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu, 6. rujna 2017.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

   Senka Orlić-Zaninović, v.r.