REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-122/17-4

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Ivice Kujundžića, predsjednika vijeća, Eveline Čolović Tomić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje, Zagreb, Jurišićeva 19, klasa: UP/II-008-07/17-01/193, urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017., radi pristupa informacijama, na sjednici vijeća održanoj 17. kolovoza 2017.

 

 p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/193, urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženika obustavljen je postupak povodom žalbe H. Š..  

Tužitelj u tužbi u bitom navodi da je dana 8. svibnja 2017., zaprimio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/193, urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017., tuženika – Povjerenika za informiranje kojim je obustavljen postupak povodom žalbe podnositelja zahtjeva, radi neodlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama broj 17-13-38/17-0126 upućenog tijelu javne vlasti HEP- proizvodnja d.o.o. Ističe da je počinjena bitna povreda upravnog postupka povodom odlučivanja o žalbi, jer mu nije omogućeno izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima, koje je utvrdio prije donošenja pobijanog rješenja. Dalje navodi da je u spis zaprimljen odgovor drugog tijela javne vlasti Hrvatske elektroprivrede d.d. od 17. ožujka 2017., u kojem se navodi da drugo tijelo javne vlasti Hrvatske elektroprivrede d.d. je spojilo i donijelo rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama. Samim time tuženik je počinio gore navedene povrede pravila postupka, te tužitelj predlaže da Sud nakon održanog ročišta poništi rješenje tuženika.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da se ovdje radi o postupku koji se vodio po žalbi tužitelja zbog tzv. „šutnje uprave“ iz razloga što HEP-proizvodnja d.o.o. nije riješilo o zahtjevu za pristup informacijama tužitelja od 23. svibnja 2017., u rokovima određenom u članku 20. i 22. Zakona  o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.). U konkretnom slučaju doneseno je rješenje 17. ožujka 2017. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za pristup informacijama u odnosu na društvo HEP grupe (između ostalog i HEP-proizvodnja d.o.o.) protiv kojeg je tužitelj uložio žalbu pa je očito da ne postoje pretpostavke za daljnje vođenje postupka zbog nedonošenja odluke o zahtjevu tužitelja za pristup informacijama, iz kojeg razloga je tuženik i donio rješenje o obustavi postupka. Predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu koji je dostavio tuženik, te je tužitelj 27. srpnja 2017. dostavio sudu očitovanje na odgovor na tužbu.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Iz podataka u spisu predmeta proizlazi da je tužitelj podnio zahtjev za pristup informacijama trgovačkom društvu HEP -Proizvodnja d.o.o. Kako u roku nije dobio odgovor podnio je žalbu zbog nepostupanja tijela javne vlasti po njegovom zahtjevu za pravo na pristup informacijama.

            Povodom žalbe tuženik je sukladno odredbi članka 119. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.) tražio obavijest od HEP -Proizvodnja d.o.o. o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

            Nakon toga je tijelo javne vlasti obavijestilo tuženika da je donijelo rješenje urbroj: E-2068/17/ZV od 17. ožujka 2017., kojim je odbilo zahtjev tužitelja za pristup informacijama iz razloga navedenih u tom rješenju protiv kojeg je tužitelj imao mogućnost izjaviti žalbu, a što je prema navodima iz odgovora na tužbu i učinio.

            S obzirom na navedeno prema ocjeni ovoga Suda pravilno je tuženik obustavio postupak povodom žalbe tužitelja sukladno odredbi članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku  prema kojoj će se postupak rješenjem obustaviti kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka, o čemu se u konkretnom slučaju radi. Budući da je tužitelj žalbu izjavio zbog nedonošenja rješavanja o njegovom zahtjeva u zakonom propisanom roku, koji je u međuvremenu riješen, to je pravilno postupio tuženik kad je obustavio postupak jer su o predmetnom zahtjevu prestale postojati pretpostavke za vođenje postupka radi nedonošenja rješenja.

            Kako je u konkretnom slučaju sporna samo primjena prava to je sud riješio spor bez rasprave.

Slijedom navedenog trebalo je temeljem odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima odlučiti  kao u izreci.

 

U Zagrebu 17. kolovoza 2017.

 

                                                                                                                        Predsjednik vijeća

                                                                                                            mr.sc. Ivica Kujundžić, v.r.