REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-122/16-5

 

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća,  Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. R. iz O., kojeg zastupa odvjetnik D. M. iz O., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, Jurišićeva 19, radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 1. rujna 2016.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu ovom Sudu navodeći da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije odgovorilo na njegov zahtjev koji je formuliran u deset pitanja. Kako Ministarstvo nije u roku odlučilo o zahtjevu to je izjavio žalbu tuženiku. Međutim, ni tuženik nije u zakonom određenom roku dostavio rješenje o njegovoj žalbi te predlaže da se usvoji njegov tužbeni zahtjev i naredi Povjereniku za informiranje donošenje odluke o žalbi tužitelja o pravu na pristup informacijama.

 Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, navodeći da je sukladno odredbi članka 119. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) dopisom od 23. svibnja 2016. zatražio od Ministarstva znanosti,  obrazovanja i sporta obavijest o razlozima zbog kojih zahtjev tužitelja nije riješen u roku koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.). Također je naveo da je ažurirao dostavu tražene obavijesti te nakon što tijelo javne vlasti nije postupilo po traženom, donijelo odluku, klasa: UP/II-008-07/16-01/313, urbroj: 401-01/21-16-01 od 25. srpnja 2016. kojom je naloženo tijelu javne vlasti da u roku od 8 dana riješi zahtjev tužitelja od 27. travnja 2016. a sve u skladu s odredbom članka 119. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama. Tuženik predlaže Sudu da obustavi postupka zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela, odnosno da odbije tužitelja s njegovim zahtjevom.

Tužitelj je naknadno podneskom od 4. kolovoza 2016. obavijestio Sud da povlači tužbu budući je tuženik riješio njegovu žalbu.

Odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.) propisano je da tužitelj može povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda. Povlačenje tužbe ne može se opozvati. Prema stavku 3. citiranog članka Zakona, u slučaju povlačenja tužbe spor se obustavlja.

Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog i člankom 41. stavkom 1. i 2. navedenog Zakona.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u svezi članka 41. stavka 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 1. rujna 2016.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                             Marina Kosović Marković, v.r.