REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-121/17-6

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Senke Orlić-Zaninović, članica vijeća  te sudske savjetnice Marijane Čuk Kostrec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv rješenja tuženika   Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, Jurišićeva 19, klasa: UP/II-008-07/17-01/196 urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017., radi  prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 26. srpnja 2017.

 

p r e s u d i o    j e

 

                       

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/196 urbroj:  401-01/20-17-01 od 3.  svibnja 2017.

 

 

Obrazloženje

 

            Osporenim rješenjem tuženika obustavljen je postupak povodom žalbe H. Š..

            U tužbi tužitelj navodi da je 9. svibnja 2017. zaprimio rješenje tuženika kojim se predmetni postupak obustavlja. Iz obrazloženja istog proizlazi da je u postupku utvrđivano činjenično stanje na okolnost postupanja po zahtjevu za pristup informacijama upućenog tijelu javne vlasti HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. te da je na spis zaprimljen odgovor tog tijela. Smatra da je učinjena bitna povreda pravila postupka jer tužitelju nije omogućeno da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima i o pravnim pitanjima. Predlaže da se nakon održanog ročišta poništi rješenje tuženika.

            Povjerenica za  informiranje u odgovoru na tužbu navodi da se ovdje radi o postupku koji se vodio po žalbi tužitelja zbog tzv. „šutnje uprave“. U konkretnom slučaju doneseno je rješenje 17. ožujka 2017. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za pristup informacijama protiv kojeg je tužitelj izjavio žalbu pa je očito da ne postoje pretpostavke za daljnje vođenje postupka zbog nedonošenja odluke o zahtjevu tužitelja za pristup informacijama zbog čega je predmetni postupak i obustavljen. Također, u konkretnom slučaju nije sporno da je tužitelj podnio zahtjev za pristup informacijama te je o istom odlučeno rješenjem HEP-a od 17. ožujka 2017. protiv kojeg je tužitelj izjavio žalbu. Stoga se ne može raditi o situaciji da je rješenje doneseno bez zahtjeva stranke na što tužitelj pogrešno upućuje. Predlaže da se tužbeni zahtjev odbije.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima  ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. dalje: ZUS) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu koji je dostavio tuženik.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Iz spisa predmeta proizlazi da je tužitelj podnio zahtjev za pristup informacijama trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Kako u roku nije dobio odgovor podnio je žalbu zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informacijama.

            Povodom navedene žalbe tuženik je sukladno odredbi članka 119. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.-dalje: ZUP) tražio obavijest od HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. o razlozima zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

            Nakon toga je tijelo javne vlasti donijelo rješenje broj: E-2068/17/ZV od 17. ožujka 2017. kojim je odbilo zahtjev tužitelja za pristup informacijama iz razloga navedenih u tom rješenju protiv kojeg je tužitelj imao mogućnost izjaviti žalbu, a što je prema navodima iz odgovora na tužbu i učinio.

            S obzirom na navedeno prema ocjeni ovog Suda pravilno je tuženik obustavio postupak povodom žalbe tužitelja sukladno odredbi članka 46. stavka 5. ZUP-a prema kojoj će se postupak rješenjem obustaviti kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka o čemu se u konkretnom slučaju radi. Budući da je tužitelj žalbu izjavio zbog nerješavanja njegovog zahtjeva u zakonom propisanom roku koji je u međuvremenu riješen, to je pravilno postupio tuženik kad je obustavio postupak jer su o predmetnom zahtjevu prestale postojati pretpostavke za vođenje postupka radi nedonošenja rješenja.

            Kako je u konkretnom slučaju sporna samo primjena prava to je sud riješio spor bez rasprave.

Slijedom navedenog trebalo je temeljem odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a odlučiti  kao u izreci.

 

 

U Zagrebu 26. srpnja 2017.

 

Predsjednica vijeća

Marina Kosović Marković, v.r.