REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-120/17-5

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Borisa Markovića, članova vijeća,  te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/17-01/198,  urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017., radi  prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 10. kolovoza 2017.

 

p r e s u d i o    j e

                       

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/198,  urbroj: 401-01/20-17-01 od 3. svibnja 2017.

 

Obrazloženje

 

            Osporenim rješenjem tuženika obustavljen je postupak povodom žalbe H. Š..

            U tužbi tužitelj navodi da je tuženik počinio bitnu povredu upravnog postupka povodom odlučivanja o žalbi jer nije omogućeno tužitelju izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje je utvrdio pri donošenju pobijanog rješenja.   Rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama od 17. ožujka 2017. godine Hrvatskoj elektroprivredi protiv kojeg je tužitelj izjavio žalbu tuženiku, je prema mišljenju tužitelja zahvaćeno i  bitnom povredom upravnog postupka.

 Predlaže da se tužba dostavi na očitovanje tuženiku, te zainteresiranoj osobi,  održi ročište radi utvrđivanja odlučnih činjenica te nakon toga poništi rješenje Povjerenika za informiranje i naloži tuženiku da upravnu stvar riješi u roku od 30 dana.  

            Povjerenik za  informiranje u odgovoru na tužbu ističe da se ovaj postupak vodio po žalbi tužitelja zbog tzv. „šutnje uprave“ iz razloga što T. P. d.o.o. nije riješilo zahtjev za pristup informacijama tužitelja od 23. siječnja 2017. godine u rokovima određenim člankom 20. i 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.  Posebno je istakla da je Hrvatska elektroprivreda d.d. Odlukom broj: 7-8.  2/2014. od 18. veljače 2014. godine kao vladajuće društvo koncerna HEP  (HEP grupe) u smislu članka  476.  Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 112/12., 68/13. i 110/15.)  donijelo odluku da će službenik za informiranje obavljati navedenu dužnost za sva društva HEP grupe koja odluka je dostavljena u prilogu tužbe. Dakle, u konkretnom slučaju HEP d.d. kao vladajuće društvo po službeniku informiranje HEP grupe donijelo je rješenje urbroj: E-2068/17/ZV od 17. ožujka 2017. godine kojim je odbijen zahtjev tužitelja za pristup informacijama u odnosu na društva HEP grupe između ostalog i T. P. d.o.o. protiv kojeg je tužitelj uložio žalbu pa je stoga očito da ne postoje pretpostavke za daljnje vođenje postupka zbog nedonošenja odluke o zahtjevu tužitelja za pristup informacijama.

Zbog toga se i ne može raditi o situaciji da je rješenje doneseno bez zahtjeva stranke kako to pogrešno smatra tužitelj.

Predlaže da se tužbeni zahtjev odbije.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima  ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. dalje: ZUS) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu koju je dostavio tuženik.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Iz spisa predmeta proizlazi da je tužitelj podnio zahtjev za pristup informacijama trgovačkom društvu T. P. d.o.o. Kako u roku nije dobio odgovor podnio je žalbu zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informacijama.

            Povodom navedene žalbe tuženik je sukladno  članku 119. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09. dalje: ZUP) tražio obavijest od trgovačkog društva T. P. d.o.o. o razlozima zbog kojih zahtjev nije riješen u roku koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Nakon toga je tijelo javne vlasti donijelo rješenje broj: E-2078/17/ZV od 17. ožujka 2017., kojim je odbilo zahtjev tužitelja za pristup informacijama iz razloga navedenih u tom rješenju protiv kojeg je tužitelj imao mogućnosti izjaviti žalbu, a što je tužitelj i  prema navodima iz odgovora na tužbu učinio.

            S obzirom na navedeno prema ocjeni ovoga Suda pravilno je tuženik obustavio postupak povodom žalbe tužitelja, sukladno odredbi članka 46. stavka 5. ZUP-a, prema kojoj će se postupak rješenjem obustaviti kad se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka o čemu se u konkretnom slučaju radi. Budući da je tužitelj žalbu izjavio zbog nerješavanja njegovog zahtjeva u zakonom propisanom roku koji je u međuvremenu riješen, to je pravilno postupio tuženik kad je obustavio postupak, jer su o predmetnom zahtjevu prestale postojati pretpostavke za vođenje postupka radi nedonošenja rješenja.

            Kako je u konkretnom slučaju sporna samo primjena prava to je sud riješio spor bez rasprave.

Slijedom navedenog trebalo je temeljem odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima odlučiti  kao u izreci.

 

 

U Zagrebu 10. kolovoza 2017.

 

Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.