REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-12/15-8

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, mr.sc. Ivice Kujundžića i Mire Kovačić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. M., savjetnika u trgovačkom društvu Z. h. d.o.o., Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 20. svibnja 2015.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je dana 27. ožujka 2015. godine podnio tužbu ovom Sudu navodeći da Z. h. d.o.o. nije odgovorio na njegov zahtjev od 22. siječnja 2015. godine, podnesen pod brojem ZGH-09-15-161, a niti je tuženik riješio žalbu od 20. veljače 2015. u pogledu zahtjeva kojim je zatražio popis kredita odobrenih u razdoblju od 1993. do 2002. godine u podružnici Z. v., bez imena i prezimena, od rednog broja 1-Nn, s iznosom odobrenog/otplaćenog/ostatak duga, kao i podatak da li su po pojedinom kreditu ubilježene hipoteke na nekretnine. Smatra da traženi podatak nije tajan ni privatan te da svi u podružnici imaju saznanja o tome tko je dobio i koliki kredit, slijedom čega predlaže Sudu da usvoji tužbu i naloži Z. h. d.o.o. dostaviti tužitelju tražene podatke (popis kredita u podružnici Z. v. odobrenih u vremenu od 1993. do 2002. godine).

            Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, kojim je osporio osnovanost iste, navodeći da je, sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), dopisom od 25. veljače 2015. zatražio od Z. h. d.o.o., kao tijela javne vlasti, obavijest o razlozima zbog kojih zahtjev tužitelja nije riješen u roku koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).  Nadalje, tuženik je dopisom od 20. ožujka 2015. požurivao dostavu tražene obavijesti te je, nakon što tijelo javne vlasti nije postupilo po traženom, donio zaključak, klasa: UP/II-008-07/15-01/155, urbroj: 401-01/06-15-01 od 10. travnja 2015., kojim je naloženo trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u roku od 15 dana riješi zahtjev tužitelja od 22. siječnja 2015., sukladno odredbi članka 119. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku. S obzirom na navedeno, tuženik predlaže Sudu da obustavi predmetni postupak zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela, odnosno da odbije tužitelja sa njegovim zahtjevom.

            Tužitelju je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12. i 152/14.), dostavljen odgovor na tužbu tuženika, na koji se očitovao podneskom navodeći da Z. h. d.o.o. nije postupio po zaključku tuženika od 10. travnja 2015., slijedom čega ostaje kod tužbenog zahtjeva. Također napominje kako Sud ne smije obustaviti postupak, što je učinjeno u predmetu pod brojem UsII-105/14, te traži nalog suda prema Z. h. d.o.o. radi poštivanja zahtjeva od 22. siječnja 2015. godine.

            Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalog, i odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja stranaka u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi, a koju je izjavio zbog nepostupanja Z. h. d.o.o. po njegovom zahtjevu od 22. siječnja 2015. za pristup traženim informacijama. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog postupka tuženik donio zaključak od 10. travnja 2015., kojim je naložio trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u roku od 15 dana riješi tužiteljev zahtjev, a po kojem zaključku navedeno tijelo javne vlasti nije postupilo.

            Slijedom izloženog razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem navedenog zaključka od 10. travnja 2015., dakle na način kako to propisuje odredba članka 119. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku, radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

            Nije od utjecaja na drukčije rješenje ove stvari niti činjenica da tijelo javne vlasti, konkretno Zagrebački holding d.o.o., nije postupilo po zaključku tuženika, jer u takvom slučaju tužitelj ima mogućnost koristiti se pravnim lijekovima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a na koju okolnost mu je Sud već ukazao u ovosudnom rješenju, posl. broj: UsII-105/14-11 od 21. siječnja 2015. godine. Stoga tužitelj neosnovano traži da Sud nastavi predmetni upravni spor i naloži Z. h. d.o.o. da mu dostavi zatražene podatke, jer za takvo postupanje nema temelja u zakonu.

            Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 20. svibnja 2015.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                                            Evelina Čolović Tomić, v.r.