REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-110/18-5

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M., Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristupi informacijama, na sjednici vijeća održanoj 30. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

                                               

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 14. ožujka 2018. godine preporukom pošti (zaprimljenog kod ovog suda 16. ožujka 2018.), podnio tužbu (pogrešno nazvana žalba) iz razloga što tuženik nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi protiv rješenja K.-z. županije, klasa: UP/I-008-02/18-01/02, urbroj: 2140/01-04-18-1 od 30. siječnja 2018. Predlaže naložiti tuženiku donijeti rješenje povodom žalbe tužitelja.  

Tuženik se, po zahtjevu Suda, očitovao o tužbi tužitelja ističući da je u međuvremenu  u žalbenom postupku donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/186, urbroj: 401-01/06-18-3 od 20. travnja 2016. godine, koje rješenje dostavlja u prilogu. Predlaže stoga obustaviti postupak. Citiranim rješenjem tuženika od 20. travnja 2018. godine odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv naprijed citiranog rješenja K.-z. županije, od 30. siječnja 2018. godine.  

Tužitelju je, sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

S obzirom na sve naprijed navedeno ovaj Sud nalazi da u konkretnom slučaju više nema mjesta vođenju predmetnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. ZUS-a, propisano je da će sud  rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, i odredbom članka 43. stavak 1. istog Zakona.

Dakle, iz tužbe tužitelja, te očitovanja tuženika u ovom sporu, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor s obzirom da tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi, protiv rješenja prvostupanjskog upravnog tijela od 20. travnja 2018. godine.

Tijekom predmetnog postupka tuženik je donio rješenje po žalbi tužitelja kojeg je i dostavio u prilogu očitovanja na tužbu.

S obzirom na sve naprijed navedeno proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem naprijed citiranog rješenja od 20. travnja 2018. godine, slijedom čega su u konkretnom slučaju nastupili razlozi propisani naprijed citiranim odredbama ZUS-a.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2., u vezi članka 43. stavak 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 30. svibnja 2018.

                                                                                   

Predsjednica vijeća

                                                                                    Mirjana Čačić, v.r.