REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-11/15-10

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Ljiljane Karlovčan-Đurović članica vijeća, te sudske savjetnice Lidije Ravlić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja D. M., savjetnika u trgovačkom društvu Z. h. d.o.o., Z., protiv tužene Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 21. svibnja 2015.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je dana 27. ožujka 2015. godine podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom tužiteljeve žalbe od 21. prosinca 2014. godine, zbog nepostupanja trgovačkog društva Z. h. d.o.o. povodom zahtjeva tužitelja za pristup informacijama podnesenog dana 11. prosinca 2014. godine. Tužitelj je predložio Sudu uvažiti tužbu i naložiti trgovačkom društvu dostaviti tužitelju zatražene podatke, odnosno koeficijent složenosti poslova i grupu složenosti poslova, sukladno sistematizaciji trgovačkog društva od 1. siječnja 2009. godine, kojeg je potpisao savjetnik S. L. zaposlenik u navedenom trgovačkom društvu, Područnici Robni terminali na dan 11. prosinca 2014. godine.

            U svom odgovoru na tužbu tuženik osporava navode tužitelja da Povjerenica za informiranje nije donijela rješenje sukladno članku 25. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a povodom njegove prijave/žalbe koju je predao istoj dana 29. prosinca 2014. godine, zbog nepostupanja trgovačkog društva Z. h. povodom tužiteljeva zahtjeva za pristup informacijama od 11. prosinca 2014. godine. Ističe da je tužitelj 11. prosinca 2014. godine podnio zahtjev za pristup informacijama trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. te prijavu Povjerenici za informiranje zbog nepostupanja odnosno nerješavanja njegovog zahtjeva od 11. prosinca 2014. godine. Povjerenica za informiranje da je dopisom od 2. siječnja 2015. godine zatražila od tijela javne vlasti, trgovačkog društva Z. h., da sukladno članku 119. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.) izvijeste o razlozima zbog kojih zahtjeva tužitelja nije riješen u roku koji je propisan Zakonom o  pravu na pristup informacijama. Dana 2. veljače 2015. godine Povjerenica za informiranje je zaprimila proslijeđenu poruku elektroničke pošte kojom je trgovačko društvo Z. h. d.o.o., povodom predmetnog zahtjeva istog dana uputilo odgovor, klasa: ZGH-04-15-15, urbroj: 01-10-03/9-15-01 od 2. veljače 2015. godine tužitelju. Izvršenim uvidom u citirani odgovor koji je dostavljen žalitelju utvrđeno je da isti ne sadrži informaciju koju je tužitelj zatražio zahtjevom za pristup informaciji od 11. prosinca 2014. godine, te s obzirom na činjenicu da se isti više puta obraćao Povjerenici za informiranje putem elektroničke pošte nezadovoljan rješavanjem njegovog zahtjeva, Povjerenica za informiranje je donijela zaključak, klasa: UP/II-008-07/15-01/93, urbroj: 401-01/06-15-01 od 18. ožujka 2015. godine, kojim je naloženo trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u roku od 15 dana u potpunosti riješi zahtjev za pristup informacijama tužitelja od 11. prosinca 2014.  godine, a sukladno odredbi članka 119. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku. S obzirom da je Povjerenica za informiranje zaključkom naložila tijelu javne vlasti – trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u potpunosti riješi predmetni zahtjev tužitelja, te da rok za postupanje po istom navedenog tijela javne vlasti još nije prošao, predlaže da Sud obustavi postupak zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela odnosno da odbije tužitelja sa njegovim zahtjevom. Povjerenica za informiranje je uz odgovor na tužbu priložila i citirani zaključak od 18. ožujka 2015. godine.

            Zainteresirana osoba Z. h. d.o.o. u svom odgovoru na tužbu ističe da tužbu tužitelja treba odbaciti zbog formalnih nedostataka. Ističe da tužitelj tužbom zahtijeva od suda da naloži zainteresiranoj osobi nešto učiniti, međutim trgovačko društvo Z. h. kako ga je naznačio tužitelj, nije tuženik, štoviše nije niti pravna osoba s obzirom da takva osoba nije upisana u sudski registar trgovačkog društva niti je osoba protiv čijeg rješenja se može pokrenuti upravni spor. Skreće pozornost na odredbu članka 22. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima kojim je propisano što se tužbom može zahtijevati. Ističe da se u tužbi tužitelja ne iznose razlozi zbog kojih se tužba podnosi, te da su navodi tužbe proturječni i ničim dokazani, a iz dokumentacije koja prileži tužbi proizlazi da je zainteresirana osoba omogućila tužitelju pristup traženoj informaciji kada mu je dopisom od 2. veljače 2015. godine dala podatke o radnom mjestu na kojem je zaposlen gospodin Lj., a koji dopis je tužitelj i priložio tužbi. Predlaže odbiti tužbu odnosno tužbeni zahtjev tužitelja.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12. i 152/14.), tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika i zainteresirane osobe, a kojima se tužitelj očitovao podneskom navodeći da tuženik nije donio zaključak sve do podnošenja ove tužbe, a da zainteresirana osoba i dalje ne daje traženi odgovor.

            Prema odredbi članka 43. stavak 1. naprijed navedenog Zakona o upravnim sporovima, propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Nadalje, prema odredbi članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani između ostalog, odredbom članka 43. stavak 1. navedenog Zakona.

            U konkretnom slučaju tužitelj je pokrenuo upravni spor zbog nepostupanja tuženika sukladno članku 25. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a povodom tužiteljeve žalbe izjavljene tuženiku zbog nepostupanja Z. h. d.o.o. povodom zahtjeva tužitelja za pristup informacijama od 11. prosinca  2014. godine.

            Iz spisa predmeta, dostavljenog Sudu uz odgovor na tužbu, a što tužitelj niti ne osporava, tuženo tijelo je odlučilo o žalbi tužitelja zaključkom, klasa: UP/II-008-07/15-01/93, urbroj: 401-01/06-15-01 od 18. ožujka 2015. godine, kojim je naloženo trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u roku od 15 dana od zaprimanja ovog zaključka riješi zahtjev za pristup informacijama tužitelja od 11. prosinca 2014. godine.

            Dakle, kako iz naprijed navedenog i u postupku utvrđenog proizlazi da je tuženik u smislu odredbe članka 25. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama odlučio o žalbi tužitelja donošenjem navedenog zaključka od 18. ožujka 2015. godine kojim je naložio trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u zadanom roku riješi zahtjev za pristup informacijama tužitelja od 11. prosinca 2014. godine, to su ispunjeni uvjeti za primjenu odredbe članka 46. stavak 1. točka 2., a u vezi članka 43. stavak 1. navedenog Zakona o upravnim sporovima, odnosno da u konkretnom slučaju nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

            Ukoliko, kao što to tužitelj tvrdi u svom očitovanju na odgovor na tužbu, nakon donošenja zaključka od 18. ožujka 2015. godine prvostupanjsko tijelo nije postupilo po uputi tuženika i nije odlučilo o njegovu zahtjevu za pristup informacijama od 11. prosinca 2014. godine, to ne može biti razlog za drugačije rješavanje ovog spora, već tužitelju preostaje koristiti pravne lijekove propisane odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.).

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2., a u vezi s odredbom članka 43. stavak 1. naprijed navedenog Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 21. svibnja 2015.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                    Mirjana Čačić, v.r.