REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-11/2014-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i mr.sc. Ivice Kujundžića, članova vijeća te sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja A. B. iz R., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje, Zagreb, klasa: UP/II-008-07/13-01/46, urbroj: 401-01/05-13-02 od 19. prosinca 2013., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 5. ožujka 2014.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/13-01/46, urbroj: 401-01/05-13-02 od 19. prosinca 2013.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem odbačena je žalba tužitelja izjavljena zbog nedonošenja odluke o tužiteljevom zahtjevu za pristup informacijama od strane Trgovačkog suda u R..

Tužitelj u tužbi navodi da je drugostupanjsko tijelo odbacilo njegovu žalbu kao nedopuštenu. Ističe da je početkom ožujka 2012. godine pristupio u Trgovačkom sudu u R. radi uvida u spis broj P-2383/93. Kao stranka u postupku smatra da ima pravo razgledati spis i tražiti pojedine preslike iz spisa i njihovih dijelova. Ističe da je onemogućen u svom zahtjevu da izvrši uvid u spis uz obrazloženje da spis nije u R. već u Z.. Stoga se obraćao Trgovačkom sudu u R. da mu se dostave preslike otpremnica upućenih Vrhovnom sudu Republike Hrvatske povodom izjavljene revizije od 14. siječnja 2010. i izvanredne revizije od 14. siječnja 2010. Na svoj zahtjev od 14. ožujka 2013. dobio je polovičan odgovor. Vrhovni sud Republike Hrvatske svojom obaviješću o predmetu i stanju spisa od 22. veljače 2012. i 4. srpnja 2012. obavještava da je prva revizija zaprimljena na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske 17. ožujka 2011., a druga izvanredna revizija 20. siječnja 2012. Smatra da su ispunjeni zakonski uvjeti da mu se omogući pristup informaciji te da se uvaži njegova tužba i poništi rješenje Povjerenika za informiranje od 19. prosinca 2013. te odredi u kojem će se smislu tuženu stranu obvezati na dostavu traženih informacija.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da navodi tužbe nisu osnovani. Ističe da je tužitelj stranka u sudskom postupku iz kojeg traži informacije te da su mu te informacije dostupne temeljem odredaba Sudskog poslovnika. Dakle, u predmetnom zahtjevu za pristup informacijama ne postoji interes javnosti za zatraženom informacijom već se tužitelj interesira o stanju svog predmeta i traži uvid u dokumente koji se odnose na spis predmeta u kojem je on stranka.

Predlaže da se tužba odbije.

          Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) odgovor na tužbu tuženika dostavljen je tužitelju.

          Tužbeni zahtjev nije osnovan.

          Prema odredbi članka 1. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.), ovim se zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga zakona.

          Stavkom 3. istog članka Zakona, propisano je da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

          U konkretnom slučaju i po ocjeni Suda pravilno je tuženik žalbu tužitelja odbacio budući da iz dokumentacije koja je dostavljena Sudu uz odgovor na tužbu, kao i dokumentacije koju je sam tužitelj uz tužbu dostavio, proizlazi da je tužitelj tražio uvid u spis predmeta odnosno preslike otpremnica iz spisa predmeta u kojem je tužitelj stranka.

          Kako je odredbama članka 71. i 72. Sudskog poslovnika (Narodne novine, broj 158/09., 3/11., 34/11., 100/11., 123/11., 138/11., 38/12., 111/12., 28/13., 39/13., 48/13., 59/13. i 91/13.), propisana mogućnost obavještavanja stranke o stanju predmeta te o razgledanju i traženju prijepisa ili preslike spisa odnosno njihovih dijelova to je osnovano, imajući u vidu naprijed navedenu odredbu Zakona o pravu na pristup informacijama, tuženik zaključio da se u ovom predmetu taj Zakon ne primjenjuje.

          Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) presuditi kao u izreci presude.

                        

U Zagrebu 5. ožujka 2014.

 

                                                                                               Predsjednica vijeća

                                                                              Marina Kosović Marković, v.r.