REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-108/18-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u sjednici vijeća održanoj dana 7. lipnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I. Tužba se odbacuje.

II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu u kojoj navodi da je Općinskom državnom odvjetništvu u Puli 31. kolovoza 2017. podnio zahtjev za pravo na pristup informacijama koji je odbijen rješenjem tog tijela broj: PPIDO 12/17 od 11. rujna 2017. Protiv tog rješenja izjavio je žalbu u povodu koje je tuženik rješenjem od 10. studenog 2017. poništio prvostupanjsko rješenje i predmet vratio na ponovni postupak. Zaključuje kako je rok za postupanje Općinskog državnog odvjetništva u Puli za odlučivanje o zahtjevu za pravo na pristup informacijama od 31. kolovoza 2017. istekao 31. prosinca 2017. Dalje navodi kako je tuženiku podnio žalbu radi neodlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama broj: 18-0300/17-141/177-135 od 9. siječnja 2018. koji nije odlučio o žalbi. Zahtijeva da Sud Općinskom državnom odvjetništvu u Puli naredi da riješi njegov zahtjev za pravo na pristup informacijama od 31. kolovoza 2017., a podredno da tuženiku naredi rješavanje žalbe. Potražuje trošak upravnog spora.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi kako je povodom tuženikovog rješenja od 10. studenoga 2017. Općinsko državno odvjetništvo u Puli u ponovnom postupku donijelo rješenje broj: PPI-DO-12/2017-17 od 19. siječnja 2018. koje je tužitelj zaprimio 24. siječnja 2018. i 5. veljače 2018. uložio je žalbu na to rješenje. Tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske podnio je 6. ožujka 2018. iako je znao da je Općinsko državno odvjetništvo u Puli postupilo po tuženikovom rješenju i riješilo zahtjev za pravo na pristup informacijama. Ukazuje Sudu na neprimjerenu praksu tužitelja i odvjetnice koja ga zastupa, koji svjesno opterećuju kapacitete tuženika i Suda, nepotrebno izazivaju trošak poreznih obveznika i oduzimaju vrijeme za rješavanje ostalih upravnih predmeta te u konačnici stvaraju negativnu sliku u javnosti vezano za nerješavanje predmeta od strane tuženika. Predlaže Sudu da obustavi spor i odbije zahtjev tužitelja za namirenje troškova postupka. Specificira količinu predmeta koji se u povodu zahtjeva tužitelja vode kod tuženika te smatra da tužiteljevo angažiranje kapaciteta ureda financiranog od strane poreznih obveznika, kao i traženje naknade odvjetničkih troškova, prelazi granicu prihvatljivog i bona fide postupanja tužitelja u ostvarenju svojeg prava. Zaključuje kako sve to dovodi do onemogućavanja funkcioniranja pravnog sustava.

Prema ocjeni ovog Suda, u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za vođenje spora, jer za pokretanje upravnog spora radi šutnje uprave sve zakonom propisane radnje moraju biti postupno ispunjene.

U konkretnom slučaju iz spisa tuženika proizlazi da je Općinsko državno odvjetništvo u Puli, u izvršenju rješenja tuženika, KLASA: UP/II-008-07/17-01/821, URBROJ: 401-01/05-17-4 od 10. studenoga 2017., donijelo rješenje broj: PPI-DO-12/2017-17 od 19. siječnja 2018. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za pristup informacijama zaprimljen 31. kolovoza 2017. To je rješenje tužitelju uredno dostavljeno prema dostavnici koja prileži spisu, iz čega proizlazi da u konkretnom slučaju šutnja prvostupanjskog tijela javne vlasti ne postoji.

Protiv tog rješenja tužitelj je podnio žalbu koja je prema prijamnom štambilju kod prvostupanjskog javnopravnog tijela zaprimljena 5. veljače 2018. U spisu nema podataka kada je žalba predana niti je tužitelj dostavio takav dokaz, a na žalbi je naveden datum 28. studenoga 2017. (što je prije prvostupanjskog rješenja koje se žalbom pobija).

Prema odredbi članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI) povjerenik je dužan rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.

Primjenjujući pravila o računanju roka određenog na dane (članak 80. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku, Narodne novine broj 47/09.) te naprijed navedene podatke proizlazi da je zadnji dan za rješavanje žalbe bio najkasnije 7. ožujka 2018. (srijeda).

Prema odredbi članka 24. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) pri pokretanju spora zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili propuštanja postupanja u propisanom roku tužba se sudu podnosi najranije 8 dana nakon proteka propisanog roka.

Imajući na umu navedenu odredbu i pravila upravnog spora o računanju roka određenog na dane (članak 51. stavak 2. ZUS-a) tužbu zbog šutnje uprave bilo je dopušteno podnijeti najranije u petak 16. ožujka 2018. Prema podacima spisa tužba je predana poštom preporučeno 13. ožujka 2018. pa je dakle prijevremeno podnesena.

S obzirom da se u tužbi moraju navesti sve činjenice i dokazi na kojima se temelji tužbeni zahtjev (članak 23. stavak 1. točka 8. ZUS-a), a tužitelj nije dokazao da je poštovao sve zakonom propisane rokove koji postupno moraju isteći prije podnošenja tužbe zbog šutnje uprave, Sud je na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 1. ZUS-a riješio kao pod točkom I. izreke.

Zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora je neosnovan na temelju odredbe članka 79. stavka 4. ZUS-a, zbog čega je riješeno kao pod točkom II. izreke.

 

U Zagrebu 7. lipnja 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v. r.