REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-107/17-6

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. z. t. k., Z., koju zastupa punomoćnik I. S., odvjetnik u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu inspekcijskog nadzora, na sjednici vijeća održanoj 6. rujna 2017.

 

r i j e š i o  j e

 

Spor se obustavlja.  

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je podnio tužbu radi poništenja rješenja tuženika klasa: UP/I-050-02/17-01/04, urbroj: 401-01/08-17-1 od 24. travnja 2017.

            Tijekom upravnog spora podneskom od 5. rujna 2017. podnositelj je izvijestio Sud da povlači tužbu.

            Odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da tužitelj može povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi do donošenja odluke suda. Povlačenje tužbe ne može se opozvati. Prema odredbi stavka 3. ovog članka Zakona u slučaju povlačenja tužbe spor se obustavlja.

            S obzirom na izričitu izjavu tužitelja da povlači tužbu u ovom upravnom sporu na temelju odredbe članka 41. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima riješeno je kao u izreci.

 

U Zagrebu 6. rujna 2017.

 

 

Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.