REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-105/14-11

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Ane Berlengi Fellner,  članova vijeća, te sudske  savjetnice Marine Zagorec, u upravnom sporu tužitelja D. M., savjetnika u trgovačkom društvu Z. h. d.o.o., Z., protiv rješenja tužene Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Zagreb, radi prava na pristup informacijama, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 21. siječnja 2015.

 

r i j e š i o    j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 2. prosinca 2014., podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja sukladno odredbi članka 25. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a povodom njegove žalbe od 6. listopada 2014., zbog nepostupanja trgovačkog društva Z. h. d.o.o. povodom zahtjeva za pristup informacijama podnesenog 16. rujna 2014.

Predlaže da Sud usvoji tužbu i naloži Povjerenici za pristup informacijama donošenje rješenja povodom njegove žalbe.

U odgovoru na tužbu tuženik čini nespornim da je tužitelj 16. rujna 2014. podnio zahtjev za pristup informacijama trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. te prijavu/žalbu Povjerenici za informiranje zbog nepostupanja odnosno nerješavanja njegovog zahtjeva od dana 6. listopada 2014. Tuženik je zatražio od tijela javne vlasti, trgovačkog društva Z. h. d.o.o. dostavu izvješća o postupanju povodom zahtjeva za pristup informacijama tužitelja te je dopisima od 30. listopada 2014. i 2. prosinca 2014. požurivao dostavu traženog izvješća. Kako trgovačko društvo Z. h. d.o.o. niti nakon zaprimanja navedenih dopisa nije dostavilo tuženiku izvješće o postupanju povodom zahtjeva podnositelja prijave, a obzirom na činjenicu da se podnositelj prijave u više navrata obratio tuženiku navodeći kako nije zaprimio traženu informaciju iz zahtjeva kao niti odbijajuće rješenje, tuženik je donio zaključak klasa: UP/II-008-07/14-01/522, urbroj: 401-01/06-14-01 od 4. prosinca 2014. kojim je naloženo trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u roku od 15 dana riješi zahtjev tužitelja od 16. rujna 2014., a sukladno odredbi članka 119. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.). Kako je tuženik naložio tijelu javne vlasti, trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da riješi predmetni zahtjev tužitelja, te da rok za postupanje po istom navedenog tijela javne vlasti još nije prošao, predlaže da Sud obustavi postupak zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.), tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika od 12. veljače 2014. Tužitelj se očitovao na odgovor na tužbu tuženika podneskom navodeći da po zaključku tuženika od 2. prosinca 2014. Z. h. d.o.o. Z. nije postupio te je ostao kod tužbenog zahtjeva iz tužbe.

Prema odredbi članka 43. stavak 1. naprijed navedenog Zakona o upravnim sporovima, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, Sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavak 1. navedenog Zakona.

U konkretnom slučaju tužitelj je pokrenuo upravni spor zbog nepostupanja tuženika sukladno članku 25. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama a povodom njegove žalbe izjavljene tuženiku 6. listopada 2014. zbog nepostupanja Z. h. d.o.o. povodom zahtjeva tužitelja za pristup informacijama od 16. rujna 2014.

Iz podataka spisa predmeta, dostavljenih Sudu uz odgovor na tužbu, a što tužitelj niti ne osporava, tuženik je odlučio o žalbi tužitelja od 6. listopada 2014. zaključkom klasa: UP/II-008-07/14-01/522, urbroj: 401-01/06-14-01 od 4. prosinca 2014. kojim je naloženo trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u roku od 15 dana od zaprimanja ovog zaključka riješi zahtjev za pristup informacijama od 16. rujna 2014.

Kako iz navedenog proizlazi da je tuženik u smislu odredbe članka 25. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama odlučio o žalbi tužitelja donošenjem zaključka od 4. prosinca 2014. kojim je naloženo trgovačkom društvu Z. h. d.o.o. da u zadanom roku riješi zahtjev za pristup informacijama od tužitelja od 16. rujna 2014., to su ispunjeni uvjeti za primjenu odredbe članka 46. stavak 1. točke 2. a u vezi članka 43. stavak 1. navedenog Zakona o upravnim sporovima.

Ukoliko pak, kao što to tužitelj tvrdi u svom očitovanju na odgovor na tužbu, nakon donošenja zaključka od 4. prosinca 2014. prvostupanjsko tijelo nije postupilo po uputi tuženika i nije odlučilo o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od 16. rujna 2014., to ne može biti razlog za drugačije rješavanje ovoga spora, već tužitelju preostaje da koristi pravne lijekove propisane Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.).

Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. a u vezi s odredbom članka 43. stavak 1. naprijed navedenog Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 21. siječnja 2015.

 

Zapisničarka                                                                                                    Predsjednica vijeća

Marina Zagorec, v.r.                                                                             Arma Vagner Popović, v.r.