REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-102/2013-2

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

 

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Ivice Kujundžića, članova vijeća te sudske savjetnice Ivane Mamić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice N. T. iz Z., protiv odluke prekršajnog naloga Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Policijska postaja Brač, broj: 511-12-25-02/4-N-338/2010 od 1. rujna 2010., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 28. studenoga 2013.

 

r i j e š i o    j e

 

Tužba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

 

Tužiteljica je ovom Sudu dana 7. studenog 2013., podnijela tužbu nazvanu zamolba u kojoj je zatražila da se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ispita ispravnost i zakonitost u uvodu navedenog prekršajnog naloga temeljem kojeg joj je izvršena prisilna naplata bez njezinog saznanja o postojanju duga, a da prethodno nije vođen ikakav postupak na nadležnom sudu niti je prekršajni nalog vidjela niti zaprimila.

Odredbom članka 30. stavak 1. točke 4. i 7. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.) propisano je da će sud rješenjem odbaciti tužbu, jer ne postoje pretpostavke za vođenje spora ako utvrdi da je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora (točka 4.), da je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmetom upravnog spora (točka 7.).

Nadalje, prema odredbi članka 1. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.) ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Stavkom 3. istog članka Zakona je propisano da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Zahtjev za prisilnu naplatu od 1. rujna 2010. odnosi se na novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kn izrečenu prekršajnim nalogom broj 511-12-25-02/4-N-338/2010 od 18. srpnja 2010, istog upravnog tijela, a koji je donesen pozivom na odredbu članka 234. Prekršajnog zakona sa uputom o pravnom lijeku na pravo prigovora nadležnom prekršajnom sudu.

Kako je sudska zaštita u predmetnoj stvari osigurana izvan upravnog spora, te kako je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmetom upravnog spora, to ne postoje pretpostavke za vođenje spora u smislu naprijed citirane odredbe članka 30. stavak 1. točke 4. i 7. Zakona o upravnim sporovima, a što proizlazi i iz citirane odredbe članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 28. studenoga 2013.

 

                                                                                               Predsjednica vijeća

                                                                                    Arma Vagner Popović, v.r.