REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-101/14-7

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Sanje Štefan, članova vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja L. C. d.o.o. iz R., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, radi nedonošenja rješenja o  prava na pristup informacijama, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 29. siječnja 2015.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonskom roku nije odlučio o žalbi protiv rješenja Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije-H.-B., klasa: 302-02/14-03/69, urbroj: 567-10-14-4 od 3. rujna 2014. Tužitelj  predlaže Sudu da donese odluku i naloži izdavanje preslike svih dokumenata koji su se koristili kod odlučivanja dodjele javnog novca dobitnicima bespovratnih sredstava.   

            Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je rješavajući žalbu ustvrdio da je osnovana te je rješenjem klasa: UP/II-008-07/14-01/405, urbroj: 401-01/05-15-03 od 5. siječnja 2015. poništio rješenje Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije-H.-B.-a 302-02/14-03/69, urbroj: 567-10-14-4 od 3. rujna 2014. i predmet dostavio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.  S obzirom da je žalba tužitelja riješena predlaže da se obustavi postupak.

            Odredbom članka 43. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12.,152/14.) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, Sud će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona, propisano je da će Sud rješenjem obustaviti postupak kada nastupe razlozi propisani člankom 43. stavka 1. Zakona.

            Kako je tijekom upravnog spora tuženik  rješenjem od 5. siječnja 2015.  riješio žalbu tužitelja na način da je istu uvažio, poništio rješenje Hrvatske agencija za malo gospodarstvo,inovacije i investicije-H.-B. od 3. rujna 2014. i predmet vratio  prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, proizlazi da ne postoje procesne pretpostavke za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi pa je  Sud temeljem članka 46. stavka 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima, riješio kao u izreci.

           

U Zagrebu 29. siječnja 2015.

 

Zapisničarka                                                                                                 Predsjednica vijeća

Jadranka Jelić, v.r.                                                                                            Blanša Turić, v.r.