REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-10/2014-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Mirjane Čačić i mr. sc. Ivice Kujundžića, članova vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. P. M. R. iz Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-04/13-01/293, urbroj: 401-01/02-14-08 od 10. siječnja 2014., radi prava na pristup informacijama, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 20. veljače 2014.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-04/13-01/293, urbroj: 401-01/02-14-08 od 10. siječnja 2014.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem ispravljeno je rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, klasa: UP/II-008-04/13-01/293, urbroj: 567-07/03-13-06 od 9. listopada 2013., na način da su ispravljene pogreške u pisanju:

U drugoj rečenici drugog ulomka umjesto broja „294“ treba stajati broj „293“.

U trećem ulomku umjesto riječi: „dana 23. kolovoza 2013. obavijest Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: 008-01/13-01/00044, urbroj: 533-01-13-0002 od 6. rujna 2013. godine u privitku kojega je dostavio rješenje klasa: UP/I-004-01/13-01/00003, urbroj: 533-01-13-0002 od 27. kolovoza 2013.“ treba stajati: dana 11. rujna 2013. obavijest Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: 008-01/13-01/00045, urbroj: 533-01-13-0002 od 6. rujna 2013. godine u privitku kojega je dostavio rješenje klasa: UP/I-008-01/13-01/00004, urbroj: 533-01-13-0001 od 26. kolovoza 2013. godine.

U sedmom ulomku u prvoj rečenici umjesto broja „25“ treba stajati „23“.

Podneskom koji je tužitelj predao dana 22. siječnja 2014. tužitelj je proširio tužbu izjavljenu protiv rješenja od 9. listopada 2013. godine i na rješenje kojim je to rješenje ispravljeno. Ističe da se ispravkom od 10. siječnja 2014., zapravo mijenja dispozitiv od 9. listopada 2013. Navodi da se bitni sadržaj sudske odluke ne može mijenjati ispravkom. Navodi da se ispravkom nikako ne može mijenjati sadržaj izreke odluke. Tužitelj također ističe da je ispravak izvršila zainteresirana osoba Povjerenica za informiranje. Ističe da Povjerenica za informiranje nije tuženik u ovom predmetu nego zainteresirana stranka budući da tuženik Agencija za zaštitu osobnih podataka nije prestao postojati. Ističe da Povjerenica za informiranje nije tuženikov sveopći pravni sljednik  nego nova institucija koja je preuzela poslove zaposlenika Odjela za pravo na pristup informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Stoga zainteresirana osoba ne može nastupati umjesto tuženika nego samo uz njega.

Predlaže da se tužba uvaži i poništi rješenje.

U odgovoru na tužbu Povjerenica za informiranje u bitnome navodi da je Povjerenica za informiranje donijela osporeno rješenje od 10. siječnja 2014. i njime ispravila pogreške u pisanju u rješenju  Agencije za zaštitu osobnih podataka od 9. listopada 2013.

Ističe da je člankom 66. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.) propisano da će danom izbora povjerenika, ured povjerenika preuzeti poslove i zaposlenike odjela za pravo na pristup informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstvo za rad, financijska sredstva, prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima.

Obzirom da je Hrvatski sabor dana 25. listopada 2013. izabrao dr.sc. A. M. za povjerenicu za informiranje od toga dana Agencija za zaštitu osobnih podataka više nije nadležna za zaštitu prava na pristup informacijama.

Kako je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama od Agencije za zaštitu osobnih podataka preuzeta pismohrana i ostala dokumentacija, nesporno je da je Povjerenik za informiranje institucija koja je nadležna i ovlaštena postupati po žalbama iz područja prava na pristup informacijama, dovršavati započete postupke, davati odgovore na tužbe, pa tako i u slučaju potrebe donijeti rješenje o ispravci pogreške u pisanju. Nadalje, ističe da je rješenje doneseno temeljem odredbe članka 104. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku kojom je propisano da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u pisanju.

U rješenju je očito došlo do pogreške u pisanju što se može utvrditi uvidom u spis koji je dostavljen u predmetu koji se vodi kod Visokog upravnog suda, pod posl.brojem UsII-109/2013.

Predlaže da se tužba odbije.

Tužba nije osnovana.

Odredbom članka 104. stavka 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Kako se u konkretnom slučaju radi o očitim pogreškama u pisanju, pravilno je tuženik temeljem odredbe članka 104. Zakona o općem upravnom postupku ispravio rješenje, i to ne izreku, već obrazloženje rješenja.

Što se tiče prigovora tužitelja da rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka nije mogao ispravljati Povjerenik za informiranje budući da Povjerenik za informiranje nije niti donio rješenje koje ispravlja svojim rješenjem već je to rješenje donijela Agencija za zaštitu osobnih podataka, valja istaći da navedeni prigovor nije osnovan. Naime, odredbom članka 66. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.) agencija za zaštitu osobnih podataka obavljat će poslove neovisno od državnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama do izbora povjerenika za informiranje. Danom izbora povjerenika, ured povjerenika preuzet će poslove i zaposlenike odjela za pravo na pristup informacijama agencije za zaštitu osobnih podataka, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze razmjerno preuzetim poslovima.

Sukladno navedenom, Agencija za zaštitu osobnih podataka donijela je rješenje 9. listopada 2013., budući da je Povjerenik bio izabran tek dana 25. listopada 2013.

Dakle, Agencija za zaštitu osobnih podataka bila je ovlaštena sukladno odredbi članka 66. stavak 1. do izbora povjerenika za informiranje obavljati poslove neovisnog državnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama do izbora povjerenika. Međutim, nakon izbora povjerenika ured Povjerenika preuzeo je navedene poslove zaposlenike te prava i obveze. Stoga je povjerenik bio nadležan i za donošenje rješenja o ispravljanju pogrešaka u pisanju u rješenju koje je donijela Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Obzirom na sve navedeno, trebalo je stoga temeljem odredbe članka 57. stavka 1. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.)  riješiti kao u izreci.  

 

U Zagrebu 20. veljače 2014.

 

                                                                                                Predsjednica vijeća

                                                                                       Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.