REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                                ZAGREB

                      SUDSKA UPRAVA

                    PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj: 20 Su-433/2012-1

U Zagrebu, 7. svibnja 2012.

Na temelju članka 9. i 10. Sudskog poslovnika (Narodne novine, broj 158/09., 3/11., 34/11., 100/11., 123/11., 138/11. i 38/12.), a u svezi članka 21. i 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.) predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o ustrojavanju Kataloga informacija Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se katalog informacija Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Članak 2.

Katalog informacija Visokog upravnog suda Republike Hrvatske sadržava:

- vrste odluka, akata, popise baza podataka i ostalih informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Visoki upravni sud Republike Hrvatske, a koje su sadržane u službenim dokumentima ili aktivnostima suda,

- kratki sadržaj informacije,

- način obrade informacije,

- način objavljivanja informacije,

- način čuvanja i pohrane informacije,

- način osiguravanja i vrijeme ostvarivanja prva na pristup informaciji.

Članak 3.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske osigurava ovlaštenicima prava na pristup informaciji:

- neposrednim uvidom u službene dokumente i javne aktivnosti suda u samom Sudu,

- neposrednim uvidom u službene dokumente suda objavljene na web stranici Suda,

- davanjem preslika službenih dokumenata,

- davanje usmene informacije neposredno ili telefonom,

- dostavom pisane informacije poštom ili elektronskom poštom,

- dostavom preslike službenih dokumenata poštom.

 

 Članak 4.

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske osigurava neposredni uvid u sve službene dokumente suda i aktivnosti suda osim ako se radi o pitanjima u kojima je javnost isključena temeljem Zakona o sudovima i drugih posebnih zakona i propisa i ako se radi o informacijama koje su izuzete od prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

 

Članak 5.

 

Ovlaštenici prava na informaciju mogu ostvariti pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva pismeno, usmeno, telefonom, faksom i elektroničkom poštom.

 

 

Članak 6.

 

Za davanje pisanih informacija ovlašćuje se predsjednik suda, tajnik suda i glasnogovornik suda.

 

Za davanje informacija telefonom i osobno, ovlašćuje se pisarnica Visokog upravnog suda.

 

Za rješavanje zahtjeva za pristup informaciji određuje se tajnik Visokog upravnog suda.

 

 

Članak 7.

 

Pisani i usmeni zahtjevi za informaciju mogu se podnositi svaki radni dan suda (od ponedjeljka do petka) u redovnom radnom vremenu suda od 9,00 do 13,00 sati, na adresi suda: Zagreb, Frankopanska 16, dok se telefonski zahtjevi za informaciju mogu podnositi svaki radni dan suda (od ponedjeljka do petka) u redovnom radnom vremenu suda od 13,00 do 15,00 sati.

 

 

Pisani zahtjevi se:

 

-          predaju neposredno u Prijemni ured Suda za prijem pošte i stranaka

 

-          šalju poštanskim putem na naznačenu adresu Suda.

 

Usmeni zahtjevi mogu se primiti neposredno u Sudu ispunjavanjem obrasca zahtjeva u Prijemnom uredu Suda.

 

Telefonski zahtjevi primaju se u pravilu samo za upite o stanju predmeta i to putem Pisarnice suda.

 

 

Članak 8.

 

Stranke imaju pravo obavijestiti se o tijeku spora i razgledati spis te o svom trošku umnožiti akte iz spisa, osim zapisnika o vijećanju i glasovanju i drugih akata koji su označeni određenim stupnjem tajnosti. Nacrti sudskih odluka i pripremni tekstovi izrađeni tijekom rada na predmetu nisu sastavni dio spisa. Pristup dijelovima spisa predmeta može se uskratiti ako je to nužno radi zaštite javnog interesa, interesa jedne od stranaka ili interesa trećih osoba.

 

Razgledavanje spisa predmeta odobrava predsjednik vijeća, odnosno sudac pojedinac, a termin se dogovara sa Voditeljem sudske pisarnice.

 

Članak 9.

 

Troškovi izrade preslika službenih dokumenata iznose 20,00 kn po aktu, troškovi dostave putem pošte određuju se prema visini poštarine za određene pošiljke.

Naknada za neposredan uvid u službene dokumente iznosi 20,00 kn, a za dokumente starije od 5 godine - pohranjen u Općoj arhivi suda iznosi 50,00 kn.

Naknada se uplaćuje prije izdavanje informacije sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

 

Pristojba u iznosu većem od 100,00 kuna uplaćuje se u korist državnog proračuna na žiro račun broj: 1001005-1863000160, model, poziv na broj, svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

 

 

Članak 10.

 

Sastavni dio ove Odluke je katalog informacija Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Katalog informacija je javna knjiga dostupna javnosti neposrednim uvidom u Visokom upravnom sudu te objavom na web stranici suda na adresi www.upravnisudrh.hr.

Neposredan uvid u Katalog može se izvršiti svaki dan u Prijemnom uredu Suda.

 

  Članak 11.

 


Ovom Odlukom zamjenjuje se Odluka ovog Suda broj: 21 Su-624/2006 od 23. ožujka

2006. godine.

 


Ova Odluka objaviti ce se na Oglasnoj ploči suda i na web stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA                                                                                                                            

 Ante Galić